Keh­ra koo­li vi­list­la­ne EI­MAR JÕ­GI­SU esit­les elu­loo­raa­ma­tut

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 21.11.2018

„Kui kee­gi saab siit jul­gus­tust oma elu­lu­gu kir­ja pan­na, on üks mi­nu ees­märk täi­de­tud,“ sõ­nas EI­MAR JÕ­GI­SU.

Keh­ra koo­li vi­list­la­se tei­ne ees­märk on – ehk va­lib mõ­ni noor te­ma elu­loo lu­ge­mi­sest ajen­da­tu­na in­se­ne­ria­me­ti.

„Kui mõt­le­sin, kas veel mõ­nel Keh­ra koo­li vi­list­la­sel on il­mu­nud elu­loo­raa­mat, ei tul­nud pea­le Sil­vi Vrai­di ke­da­gi meel­de,“ mär­kis An­ne Oruaas, kel­le kut­sel käis Ei­mar Jõ­gi­su kol­ma­päe­val, 14. no­vemb­ril Keh­ra jaa­ma­hoo­nes oma raa­ma­tut tut­vus­ta­mas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.

FARIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab Keh­ras kont­ser­ti­de sar­ja

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 19.09.2018

Keh­ras elav pia­nist FA­RIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab ko­du­lin­nas klas­si­ka­li­se muu­si­ka kont­ser­ti­de sar­ja – kont­ser­did toi­mu­vad va­hel­du­mi­si koo­li­ma­jas ja raud­tee­jaa­mas.

„Tü­tar kas­vab, mõt­le­sin, kus saak­sin väi­ke­se lap­se­ga käia, kui Tal­lin­nas­se õh­tu­ti kont­ser­di­le min­na ei jõua. Sain aru – kui soo­vid, et mi­da­gi oleks tei­si­ti, pead se­da te­ge­ma, mit­te oo­ta­ma, et kee­gi tei­ne teeks,“ üt­leb pia­nist Fa­riš­ta­mo El­ler, kes kor­ral­dab Keh­ras ke­va­de­ni toi­mu­vat klas­si­ka­li­se muu­si­ka sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“.

Kont­ser­did hak­ka­vad toi­mu­ma üks kord kuus nel­ja­päe­vi­ti va­hel­du­mi­si Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ja raud­tee­jaa­ma hoo­nes. Eri­ne­va­te toi­mu­mis­koh­ta­de tõt­tu on kor­ral­da­ja ni­me­ta­nud sel­le ka lin­na­ruu­mi sar­jaks: „Sõl­tu­valt asu­ko­hast on kont­ser­di ise­loo­mud eri­ne­vad. Näi­teks sak­so­fo­ni­ga raud­tee­jaa­ma väi­ke­ses saa­lis esi­ne­da ei saaks, see on nii va­li pill, et viiks seal ka­tu­se len­du.“

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 19. septembril 2018.

Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­ti näi­tus pa­be­ri­te­ha­se 80aas­ta­sest aja­loost

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 12.09.2018

„Usun, et kõik, kes on Keh­ras ela­nud ja se­da kuul­nud, tun­ne­vad ära, mil­le­ga te­gu – see on te­ha­se ­sig­naal,“ lau­sus MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht AN­NE ORUAAS, kui la­si näi­tu­se ava­mi­sel ar­vu­tist si­ree­ni.

Näi­tu­se „Keh­ra tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­vab­rik 80“ jaoks te­gi sün­te­saa­to­ril keh­ra­las­te jaoks ku­na­gi vä­ga tut­ta­va sig­naa­li Val­ter Jür­na, kes ka ise kuu­lis se­da pal­ju ja tu­le­tas nüüd meel­de.

Mõ­ne nä­da­la eest, 25. au­gus­til, möö­dus 80 aas­tat päe­vast, mil pre­si­dent Kons­tan­tin Pät­si nu­pu­le­va­ju­tu­se­ga käi­vi­ta­ti pi­du­li­kult Keh­ra pa­be­ri­te­has. Keh­ra jaa­ma­hoo­nes te­gut­sev MTÜ avas sel pu­hul tei­si­päe­val, 4. sep­temb­ril tu­le­va­se Keh­ra muu­seu­mi toas üle­vaa­te­näi­tu­se te­ha­se aja­loost tä­na­päe­va­ni.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 12. septembril 2018.