Keh­ras arut­le­ti Ees­ti kest­vu­se üle

Sõnumitooja 21.11.2018

9. no­vemb­ril oli Keh­ra jaa­ma­hoo­nes Ida-Har­ju ela­ni­ke aru­te­lu Ees­ti rah­va kest­mi­sest. Aru­te­lu juht Kai­sa Tam­ki­vi sel­gi­tas, et ko­da­ni­kual­ga­tus­lik­ke aru­te­lu­sid „Kas kes­ta­me või kus­tu­me?“ kor­ral­da­tak­se Ees­ti eri pai­gus mi­nis­tee­riu­mite, üli­koo­li­de ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de koos­töös. Arut­le­tak­se sün­di­vus, töö­hõi­ve ja rän­de üle, et ko­gu­da uud­seid ideid, mi­da saa­vad ko­gu­kon­nad et­te võt­ta oma elu­jõu hoid­mi­seks. Keh­ras oli 10 osa­le­jat pea­mi­selt Ani­ja, paar ka Kuu­sa­lu val­last. Nel­ja tun­ni jook­sul arut­le­ti sün­di­vu­se ja töö­hõi­ve tee­mal. „Pa­ku­me väl­ja kaks ideed, si­ses­ta­me ühi­se­le plat­vor­mi­le,“ üt­les Kai­sa Tam­ki­vi. Aru­te­lu­de tu­le­mu­si hin­da­vad eks­pertg­ru­pid, soo­vi­tak­se, et pa­ri­mad ideed jõuak­sid riik­li­kes­se ja ko­ha­li­kes­se aren­gu­ka­va­des­se.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.

Keh­ra koo­li vi­list­la­ne EI­MAR JÕ­GI­SU esit­les elu­loo­raa­ma­tut

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 21.11.2018

„Kui kee­gi saab siit jul­gus­tust oma elu­lu­gu kir­ja pan­na, on üks mi­nu ees­märk täi­de­tud,“ sõ­nas EI­MAR JÕ­GI­SU.

Keh­ra koo­li vi­list­la­se tei­ne ees­märk on – ehk va­lib mõ­ni noor te­ma elu­loo lu­ge­mi­sest ajen­da­tu­na in­se­ne­ria­me­ti.

„Kui mõt­le­sin, kas veel mõ­nel Keh­ra koo­li vi­list­la­sel on il­mu­nud elu­loo­raa­mat, ei tul­nud pea­le Sil­vi Vrai­di ke­da­gi meel­de,“ mär­kis An­ne Oruaas, kel­le kut­sel käis Ei­mar Jõ­gi­su kol­ma­päe­val, 14. no­vemb­ril Keh­ra jaa­ma­hoo­nes oma raa­ma­tut tut­vus­ta­mas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.

FARIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab Keh­ras kont­ser­ti­de sar­ja

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 19.09.2018

Keh­ras elav pia­nist FA­RIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab ko­du­lin­nas klas­si­ka­li­se muu­si­ka kont­ser­ti­de sar­ja – kont­ser­did toi­mu­vad va­hel­du­mi­si koo­li­ma­jas ja raud­tee­jaa­mas.

„Tü­tar kas­vab, mõt­le­sin, kus saak­sin väi­ke­se lap­se­ga käia, kui Tal­lin­nas­se õh­tu­ti kont­ser­di­le min­na ei jõua. Sain aru – kui soo­vid, et mi­da­gi oleks tei­si­ti, pead se­da te­ge­ma, mit­te oo­ta­ma, et kee­gi tei­ne teeks,“ üt­leb pia­nist Fa­riš­ta­mo El­ler, kes kor­ral­dab Keh­ras ke­va­de­ni toi­mu­vat klas­si­ka­li­se muu­si­ka sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“.

Kont­ser­did hak­ka­vad toi­mu­ma üks kord kuus nel­ja­päe­vi­ti va­hel­du­mi­si Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ja raud­tee­jaa­ma hoo­nes. Eri­ne­va­te toi­mu­mis­koh­ta­de tõt­tu on kor­ral­da­ja ni­me­ta­nud sel­le ka lin­na­ruu­mi sar­jaks: „Sõl­tu­valt asu­ko­hast on kont­ser­di ise­loo­mud eri­ne­vad. Näi­teks sak­so­fo­ni­ga raud­tee­jaa­ma väi­ke­ses saa­lis esi­ne­da ei saaks, see on nii va­li pill, et viiks seal ka­tu­se len­du.“

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 19. septembril 2018.