Vabadussõja lahinguid meenutatakse Kuusalus ja Kehras

Allar Viivik
Harju Elu 20.12.2018

Saja aasta möödumist 1919. aasta alguses peetud vabadussõja murdelahingutest peetakse aasta alguses meeles Kuusalus ning Kehra lähedal asuva Lahinguvälja mälestussamba avamisega.

Kell 15 algab Kuusalu kirikus mälestusteenistus. Kõnelevad Soome kaitseminister ning tema Eesti kolleeg Jüri Luik. Teenib EELK peapiiskop Urmas Viilma ning laulab Tallinna Ülikooli meeskoor.

Aastaid on peetud plaane taastada Kehra lähedal Lahinguväljal asunud üks vabadussõja suuremaid mälestusmärke. Tänaseks on selge, et 30 graniitblokist koosnev sammas avatakse uue aasta kolmekuningapäeval. Tseremoonia algab kell 11 ja sellest võtab osa ka vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 20. detsembril 2018.

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on val­mis

Sõnumitooja 20.12.2018

Möö­du­nud nä­da­lal pan­di La­hin­gu­väl­jal püs­ti Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. Ori­gi­naa­li­lä­he­da­ne pu­na­sest gra­nii­dist 6,5meet­ri kõr­gu­se sam­ba te­gi OÜ Re­nott Ki­vi. Sam­ba taas­ta­mi­ne koos pro­jek­tee­ri­mi­se, hal­jas­tu­se, tee- ja vun­da­men­di ehi­tu­se­ga läks maks­ma li­gi 100 000 eu­rot, sel­lest 50 432 eu­rot ko­gu­ti an­ne­tus­te­ga, an­ne­ta­jaid oli 467. Mä­les­tus­sam­mas ava­tak­se pi­du­li­kult pü­ha­päe­val, 6. jaa­nua­ril. Ko­ha­le on lu­ba­nud tul­la pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid. Sam­ba ava­mi­se pu­hul sõi­dab La­hin­gu­väl­ja­le soo­mus­rong Wa­ba­dus, mis jõuab Ta­palt Keh­ras­se kaks päe­va va­rem, 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 100 aas­tat Keh­ra la­hin­gust. Mä­les­tus­sam­ba ava­mi­sel on ku­na­gi­ses la­hin­gu­pai­gas näi­dis­la­hing, pa­ku­tak­se sup­pi ja teed. Keh­rast ja Aeg­vii­dust saab mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se­le ja ta­ga­si El­ro­ni eri­ron­gi­ga, täp­sed väl­ju­mi­sa­jad on veel sel­gu­mi­sel.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 20. detsembril 2018.

KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 05.12.2018

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi sü­gis­voo­rust toe­tust 6, Kuu­sa­lu val­last 5, Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas HO­Li ju­ha­tus maa­kond­li­ku hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) sü­gis­voo­ru toe­tu­sed. Ka­hest meet­mest saa­vad 56 pro­jek­ti kok­ku 94 822,53 eu­rot. Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest toe­ta­tak­se 18 pro­jek­ti kok­ku 28 980,11 eu­ro­ga, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 38 pro­jek­ti kok­ku 65 842,42 eu­ro­ga. Ühe pro­jek­ti jaoks sai taot­le­da ku­ni 2000 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la MTÜ­de esi­ta­tud 6 pro­jek­ti saa­vad KO­Pist kok­ku 9057,09 eu­rot.

Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest eral­da­ti MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam 1692 eu­rot 9. aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selts saab 874,09 sü­gi­sest ke­va­de­ni kest­va val­la mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mi­seks ning Voo­se Kü­la­selts 501 eu­rot kü­last vi­deok­li­pi te­ge­mi­seks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 5. detsembril 2018.

ANNE ORUAA­SA­LE riik­lik ko­da­ni­ku­päe­va au­märk

Sõnumitooja 28.11.2018

Kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril an­nab si­se­mi­nis­ter Tal­lin­nas Aja­loo­muu­seu­mi Suur­gil­di hoo­nes toi­mu­val tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi teis­te hul­gas üle MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Mär­gi­ti, et Ani­ja val­la ela­nik An­ne Oruaas on põi­mi­nud ko­da­ni­ku­kas­va­tust igas­se oma te­ge­vus­se – nii õpe­ta­ja, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja kui ko­da­ni­kual­ga­tu­se eest­ve­da­ja­na ning et te­ma küm­neaas­ta­se va­ba­taht­li­ku töö tu­le­mu­se­na re­no­vee­ri­ti Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ning ava­ti seal Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum. Tä­na­vu esi­ta­ti ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi­le 92 kan­di­daa­ti. Et­te­pa­ne­kud vaa­tas lä­bi si­se­mi­nis­tee­riu­mi juur­de loo­dud ko­mis­jon. Kok­ku an­tak­se väl­ja 15 au­mär­ki.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. novembril 2018.

Soo­mus­rong Wa­ba­dus pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.11.2018

Tei­si­päe­val, 27. no­vemb­ril esit­le­ti Ta­pa ve­du­ri­de­poos taas­ta­tud soo­mus­ron­gi, mis jaa­nua­ri al­gu­ses pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus. Ku­na Va­ba­dus­sõ­jas oli Ees­til 6 soo­mus­ron­gi, an­ti Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi ja EV100 kor­ral­dus­toim­kon­na eest­võt­tel taas­ta­tud soo­mus­ron­gi­le num­ber 7 ning ni­mi Wa­ba­dus. Sel­le val­mis­tas AS Ope­rail. Ta­pa ve­du­ri­de­poos ehi­ta­tud soo­mus­ron­gi vee­re­mil on viis pui­dust va­gu­nit: suur­tü­ki-, kuu­li­pil­du­ja-, des­sant-, sa­ni­taar­va­gun ning kat­tep­lat­vor­mil asuv soo­mu­sau­to Es­to­nia. Va­gu­ni­tes­se pan­nak­se Va­ba­dus­sõ­ja la­hin­gu­te aja­lu­gu tut­vus­tav näi­tus.

Soo­mus­rong nr 7 lii­ku­mis­kii­rus on ku­ni 40 ki­lo­meet­rit tun­nis. 4. jaa­nua­rist 1. veeb­rua­ri­ni lii­gub Wa­ba­dus Va­ba­du­sõ­ja ku­na­gi­sel la­hin­gu­te­ge­vu­se mars­ruu­dil Keh­rast Val­ga­ni, pea­tub 11 ko­has. Keh­ras­se jõuab rong 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 100 aas­tat Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu toi­mu­mi­sest La­hin­gu­väl­jal, kus soo­mus­rong nr 1 sun­dis vaen­la­se ta­ga­ne­ma. Keh­ras on rong kaks päe­va, 6. jaa­nua­ril sõi­dab eda­si La­hin­gu­väl­ja­le. Seal toi­mub näi­dis­la­hing ja ava­tak­se Keh­ra la­hin­gu taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. 7.-8. jaa­nua­ril on soo­mus­rong Aeg­vii­dus. Kõi­gis pea­tus­tes on rong hu­vi­lis­te­le ava­tud.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. novembril 2018.

Kehra raudteejaama taastaja sai kodanikupäeva aumärgi

Marko Tooming, Allar Viivik
Harju Elu 26.11.2018

Tänavu pälvib teiste seas kodanikupäeva aumärgi Anija valla elanik Anne Oruaas, kelle eestvedamisel renoveeriti Kehra raudteejaama hoone ja avati seal tänavu vabadussõja murdelahingute muuseum.

“Kauaaegne Anija valla elanik Anne Oruaas on põiminud kodanikukasvatust igasse oma tegemisse küll pedagoogi, raamatukoguhoidja ja kodanikualgatuste eestvedajana. Tema kümneaastase vabatahtliku töö tulemusena renoveeriti Kehra raudteejaama hoone ja avati seal tänavu Vabadussõja murdelahingute muuseum,” seisab siseministeeriumi saadetud iseloomustuses.

Anne Oruaas on tegelenud aastaid Kehra ja selle ümbruse aja- ning kultuuriloo talletamisega. Staažikas emakeeleõpetaja pälvis aastal 2016 ka president T. H. Ilveselt Valgetähe teenetemärgi.

Siseminister annab kodanikupäeva aumärgid üle kolmapäeval (28.11) toimuval pidulikul tunnustusüritusel Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 26. novembril 2018.

Õhitud monument kerkib taas

Allar Viivik
Harju Elu 23.11.2018

Aastaid on peetud plaane taastada Kehra lähedal asunud üks vabadussõja vägevamaid mälestusmärke. Tänaseks on selge, et 30 graniitblokist koosnev sammas avatakse uue aasta kolmekuningapäeval.

Kiili vallas Paekna külas tegutsevas OÜ Renott Kivi angaaris ja kivihoovis on tegevus käinud alates septembrist. Ettevõtte juht Harri Virkkunen viipab graniidirahnudele ning juba valmis kuubikutele. Neist peabki valmima jaanuari alguseks Eesti üks võimsamaid vabadussõja monumente ehk Kehra lahingu sammas.

Täpsemalt asub see linnast neli kilomeetrit idas, Lahinguvälja raudteepeatuse juures. Samba kõrgus on 6,5 meetrit ning see avatakse 6. jaanuaril 2019.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 23. novembril 2018.

Keh­ras arut­le­ti Ees­ti kest­vu­se üle

Sõnumitooja 21.11.2018

9. no­vemb­ril oli Keh­ra jaa­ma­hoo­nes Ida-Har­ju ela­ni­ke aru­te­lu Ees­ti rah­va kest­mi­sest. Aru­te­lu juht Kai­sa Tam­ki­vi sel­gi­tas, et ko­da­ni­kual­ga­tus­lik­ke aru­te­lu­sid „Kas kes­ta­me või kus­tu­me?“ kor­ral­da­tak­se Ees­ti eri pai­gus mi­nis­tee­riu­mite, üli­koo­li­de ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de koos­töös. Arut­le­tak­se sün­di­vus, töö­hõi­ve ja rän­de üle, et ko­gu­da uud­seid ideid, mi­da saa­vad ko­gu­kon­nad et­te võt­ta oma elu­jõu hoid­mi­seks. Keh­ras oli 10 osa­le­jat pea­mi­selt Ani­ja, paar ka Kuu­sa­lu val­last. Nel­ja tun­ni jook­sul arut­le­ti sün­di­vu­se ja töö­hõi­ve tee­mal. „Pa­ku­me väl­ja kaks ideed, si­ses­ta­me ühi­se­le plat­vor­mi­le,“ üt­les Kai­sa Tam­ki­vi. Aru­te­lu­de tu­le­mu­si hin­da­vad eks­pertg­ru­pid, soo­vi­tak­se, et pa­ri­mad ideed jõuak­sid riik­li­kes­se ja ko­ha­li­kes­se aren­gu­ka­va­des­se.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.

Keh­ra koo­li vi­list­la­ne EI­MAR JÕ­GI­SU esit­les elu­loo­raa­ma­tut

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 21.11.2018

„Kui kee­gi saab siit jul­gus­tust oma elu­lu­gu kir­ja pan­na, on üks mi­nu ees­märk täi­de­tud,“ sõ­nas EI­MAR JÕ­GI­SU.

Keh­ra koo­li vi­list­la­se tei­ne ees­märk on – ehk va­lib mõ­ni noor te­ma elu­loo lu­ge­mi­sest ajen­da­tu­na in­se­ne­ria­me­ti.

„Kui mõt­le­sin, kas veel mõ­nel Keh­ra koo­li vi­list­la­sel on il­mu­nud elu­loo­raa­mat, ei tul­nud pea­le Sil­vi Vrai­di ke­da­gi meel­de,“ mär­kis An­ne Oruaas, kel­le kut­sel käis Ei­mar Jõ­gi­su kol­ma­päe­val, 14. no­vemb­ril Keh­ra jaa­ma­hoo­nes oma raa­ma­tut tut­vus­ta­mas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.

FARIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab Keh­ras kont­ser­ti­de sar­ja

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 19.09.2018

Keh­ras elav pia­nist FA­RIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab ko­du­lin­nas klas­si­ka­li­se muu­si­ka kont­ser­ti­de sar­ja – kont­ser­did toi­mu­vad va­hel­du­mi­si koo­li­ma­jas ja raud­tee­jaa­mas.

„Tü­tar kas­vab, mõt­le­sin, kus saak­sin väi­ke­se lap­se­ga käia, kui Tal­lin­nas­se õh­tu­ti kont­ser­di­le min­na ei jõua. Sain aru – kui soo­vid, et mi­da­gi oleks tei­si­ti, pead se­da te­ge­ma, mit­te oo­ta­ma, et kee­gi tei­ne teeks,“ üt­leb pia­nist Fa­riš­ta­mo El­ler, kes kor­ral­dab Keh­ras ke­va­de­ni toi­mu­vat klas­si­ka­li­se muu­si­ka sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“.

Kont­ser­did hak­ka­vad toi­mu­ma üks kord kuus nel­ja­päe­vi­ti va­hel­du­mi­si Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ja raud­tee­jaa­ma hoo­nes. Eri­ne­va­te toi­mu­mis­koh­ta­de tõt­tu on kor­ral­da­ja ni­me­ta­nud sel­le ka lin­na­ruu­mi sar­jaks: „Sõl­tu­valt asu­ko­hast on kont­ser­di ise­loo­mud eri­ne­vad. Näi­teks sak­so­fo­ni­ga raud­tee­jaa­ma väi­ke­ses saa­lis esi­ne­da ei saaks, see on nii va­li pill, et viiks seal ka­tu­se len­du.“

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 19. septembril 2018.