Vabadussõja lahinguid meenutatakse Kuusalus ja Kehras

Allar Viivik
Harju Elu 20.12.2018

Saja aasta möödumist 1919. aasta alguses peetud vabadussõja murdelahingutest peetakse aasta alguses meeles Kuusalus ning Kehra lähedal asuva Lahinguvälja mälestussamba avamisega.

Kell 15 algab Kuusalu kirikus mälestusteenistus. Kõnelevad Soome kaitseminister ning tema Eesti kolleeg Jüri Luik. Teenib EELK peapiiskop Urmas Viilma ning laulab Tallinna Ülikooli meeskoor.

Aastaid on peetud plaane taastada Kehra lähedal Lahinguväljal asunud üks vabadussõja suuremaid mälestusmärke. Tänaseks on selge, et 30 graniitblokist koosnev sammas avatakse uue aasta kolmekuningapäeval. Tseremoonia algab kell 11 ja sellest võtab osa ka vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 20. detsembril 2018.

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on val­mis

Sõnumitooja 20.12.2018

Möö­du­nud nä­da­lal pan­di La­hin­gu­väl­jal püs­ti Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. Ori­gi­naa­li­lä­he­da­ne pu­na­sest gra­nii­dist 6,5meet­ri kõr­gu­se sam­ba te­gi OÜ Re­nott Ki­vi. Sam­ba taas­ta­mi­ne koos pro­jek­tee­ri­mi­se, hal­jas­tu­se, tee- ja vun­da­men­di ehi­tu­se­ga läks maks­ma li­gi 100 000 eu­rot, sel­lest 50 432 eu­rot ko­gu­ti an­ne­tus­te­ga, an­ne­ta­jaid oli 467. Mä­les­tus­sam­mas ava­tak­se pi­du­li­kult pü­ha­päe­val, 6. jaa­nua­ril. Ko­ha­le on lu­ba­nud tul­la pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid. Sam­ba ava­mi­se pu­hul sõi­dab La­hin­gu­väl­ja­le soo­mus­rong Wa­ba­dus, mis jõuab Ta­palt Keh­ras­se kaks päe­va va­rem, 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 100 aas­tat Keh­ra la­hin­gust. Mä­les­tus­sam­ba ava­mi­sel on ku­na­gi­ses la­hin­gu­pai­gas näi­dis­la­hing, pa­ku­tak­se sup­pi ja teed. Keh­rast ja Aeg­vii­dust saab mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se­le ja ta­ga­si El­ro­ni eri­ron­gi­ga, täp­sed väl­ju­mi­sa­jad on veel sel­gu­mi­sel.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 20. detsembril 2018.

KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 05.12.2018

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi sü­gis­voo­rust toe­tust 6, Kuu­sa­lu val­last 5, Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas HO­Li ju­ha­tus maa­kond­li­ku hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) sü­gis­voo­ru toe­tu­sed. Ka­hest meet­mest saa­vad 56 pro­jek­ti kok­ku 94 822,53 eu­rot. Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest toe­ta­tak­se 18 pro­jek­ti kok­ku 28 980,11 eu­ro­ga, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 38 pro­jek­ti kok­ku 65 842,42 eu­ro­ga. Ühe pro­jek­ti jaoks sai taot­le­da ku­ni 2000 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la MTÜ­de esi­ta­tud 6 pro­jek­ti saa­vad KO­Pist kok­ku 9057,09 eu­rot.

Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest eral­da­ti MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam 1692 eu­rot 9. aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selts saab 874,09 sü­gi­sest ke­va­de­ni kest­va val­la mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mi­seks ning Voo­se Kü­la­selts 501 eu­rot kü­last vi­deok­li­pi te­ge­mi­seks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 5. detsembril 2018.