Keh­ra aja­loo­kon­ve­rent­sil kõ­nel­di tun­tud ja tund­ma­tust Va­ba­dus­sõ­jast

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 16.01.2019

Keh­ras toi­mu­nud Va­ba­dus­sõ­ja­le pü­hen­da­tud kon­ve­rent­si „Tun­tud ja tund­ma­tu Va­ba­dus­sõ­da“ põ­hi­tä­he­le­pa­nu oli sõ­ja­ga seo­tud vä­hem­kõ­nel­dud tee­ma­del – eluo­lu, me­dit­sii­nia­bi, ho­bu­sed sõ­jas.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam 9. aja­loo­kon­ve­rents toi­mus Keh­ra jaa­ma­hoo­nes 5. jaa­nua­ril, kor­ral­da­mist toe­tas ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm.
„Va­ba­dus­sõ­da al­gas Ees­ti jaoks vä­ga kee­ru­li­sel ajal – äs­ja olid lõp­pe­nud sak­sa oku­pat­sioon, Esi­me­ne Maail­ma­sõ­da. Ees­ti rah­va­vä­gi oli loo­dud vä­hem kui kaks nä­da­lat en­ne Va­ba­dus­sõ­da, väeo­sa­sid, ha­ka­ti for­mee­ri­ma mõ­ni päev en­ne sõ­ja al­gust,“ üt­les sõ­ja­mees­te eluo­lu Va­ba­dus­sõ­ja al­gu­ses tut­vus­ta­nud Toi­vo Kik­kas Tar­tu Üli­koo­list.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 16. jaanuaril 2019.

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ava­mi­sel oli um­bes 1000 ini­mest

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 09.01.2019

ETV ot­seü­le­kan­de va­hen­du­sel sai Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­mär­gi ava­mist jäl­gi­da küm­neid kor­di roh­kem rah­vast.

EV100 kor­ral­dus­toim­kon­na juht Too­mas Ki­ho kii­tis pü­ha­päe­val, 6. jaa­nua­ril La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se­le järg­ne­nud tä­nu­lõu­nal Aeg­vii­dus Ees­ti kait­se­vä­ge ja kõr­ge­maid jõu­du­sid, et meie Va­ba­dus­sõ­ja olu­li­sim mur­de­la­hing toi­mus 100 aas­tat ta­ga­si Keh­ra lä­his­tel, ku­na see an­dis või­ma­lu­se alus­ta­da Va­ba­dus­sõ­ja 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mist just Ani­ja val­las.

„Kui­das ja mil­li­se ula­tu­se­ga se­da siin kor­ral­da­ti – näi­dis­la­hin­gu ja eel­kõi­ge La­hin­gu­väl­ja taas­ta­tud mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se­ga – suur ai­täh ja müts ma­ha Ani­ja val­la rah­va ees ee­sot­sas teie val­la­va­ne­ma­ga,“ lau­sus ta.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 9. jaanuaril 2019.

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma 9. aja­loo­kon­ve­rents oli pü­hen­da­tud Va­ba­dus­sõ­ja­le

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 09.01.2019

Lau­päe­val, 5. jaa­nua­ril MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam aja­loo­kon­ve­rent­sil „Tun­tud ja tund­ma­tu Va­ba­dus­sõ­da“. rää­gi­ti pea­mi­selt sõ­ja­ga seo­tud vä­hem­kõ­nel­dud tee­ma­del – eluo­lust, ars­tia­bist, ho­bus­te sõt­ta kaa­sa­mi­sest, sõ­ja­te­ge­vu­sest ran­ni­kul.

Kon­ve­rent­si kor­ral­da­ja Priit Raud­ki­vi mär­kis, et kui­gi mi­tu uu­ri­jat on pi­da­nud Ees­ti Va­ba­dus­sõ­da Ve­ne ko­du­sõ­ja osaks, on Va­ba­dus­sõ­da eest­las­te jaoks vä­ga olu­li­ne, sel­le­ga kin­nis­ta­ti meie riik­lik ja rah­vus­lik iden­ti­teet. Ka Tar­tu Üli­koo­li dot­sent Ago Pa­jur ni­me­tas Va­ba­dus­sõ­da Ees­ti aja­loo kõi­ge he­roi­li­se­maks aja­jär­guks – see on ai­nu­ke sõ­da, kus meie esi­va­ne­mad osa­le­sid oma lip­pu­de all oma rii­gi kait­seks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 9. jaanuaril 2019.

Soo­mus­ron­gi Wa­ba­dus ava­mi­sel osa­les Keh­ras kait­se­mi­nis­ter ja Aeg­vii­dus pre­si­dent

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 09.01.2019

Soo­mus­ron­gid on Va­ba­dus­sõ­ja üks ka­hest võim­sast süm­bo­list, mär­kis kait­se­mi­nis­ter JÜ­RI LUIK Keh­ras soo­mus­ron­gi num­ber 7 ava­mi­sel.

Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päe­val, 4. jaa­nua­ril ava­ti Keh­ra raud­tee­jaa­mas soo­mus­rong Wa­ba­dus, mis sõi­tis pü­ha­päe­va, 6. jaa­nua­ri lõu­naks näi­dis­la­hin­gus­se La­hin­gu­väl­ja­le ning sealt eda­si Aeg­vii­tu, kus oli ava­tud tei­si­päe­va, 8. jaa­nua­ri õh­tu­ni. Wa­ba­dus sõi­dab möö­da 100 aas­ta ta­gust la­hin­gu­teed, järg­mi­sed pea­tu­sed on Ta­pal, Jõ­ge­val, Kaa­re­pe­res, Tar­tus, El­vas, Pu­kas, San­gas­tes ning jaa­nua­ri lõ­puks jõuab soo­mus­rong Val­ka. Pä­rast se­da sõi­dab aas­ta jook­sul möö­da Ees­ti kõi­ki raud­teid.

Ees­ti Va­ba­dus­sõ­jas osa­le­sid 6 laia­rööp­me­list ja 5 kit­sa­rööp­me­list soo­mus­ron­gi. Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi di­rek­to­ri Hel­lar Lill üt­les, et taas­ta­tud soo­mus­rong ni­me­ta­ti numb­ri­ga 7, ku­na po­le ot­se­selt ühe­gi too­na­se ron­gi koo­pia, küll aga si­sal­dab Ta­pa ve­du­ri­de­poos val­mi­nud rong sa­mu olu­li­se­maid ele­men­te, na­gu oli 100 aas­ta ta­ga­si soo­mus­ron­gi­del.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 9. jaanuaril 2019.

Vabadussõja algus: puudus kõigest ning suur kaitsetahe

Allar Viivik
Harju Elu 07.01.2019

Saja aasta möödumist vabadussõja murdelahingutest tähistati Anija vallas 5.-6. jaanuarini. Kohal oli soomusrong, peeti ajalookonverentsi, süüdati võidutuli ning president Kersti Kaljulaid avas taastatud mälestussamba.

Kahepäevase murdelahingute tähistamise avas laupäevane ajalookonverents Kehra jaamahoones. Tartu ülikooli teadur Ago Pajur ütles esimese ettekandjana, et saja aastaga on hinnangud vabadussõjale kõikunud seinast seina. Seda alates asjalikust tunnustusest ja austusest kuni küsimuseni: ehk oli sõda väljamõeldis.

“Täiesti kindel on aga see, et sõda hõlmas suure ala – Ida-Harjumaalt kuni Peterburini ning lõunast Riiani. Eesti riigi eest langes peaaegu 6000 inimest. Kokku osales rindetegevuses või tagalas üheksa protsenti toonasest riigi rahvastikust,” ütles Pajur.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 7. jaanuaril 2019.

Vabadussõja lahinguid meenutatakse Kuusalus ja Kehras

Allar Viivik
Harju Elu 20.12.2018

Saja aasta möödumist 1919. aasta alguses peetud vabadussõja murdelahingutest peetakse aasta alguses meeles Kuusalus ning Kehra lähedal asuva Lahinguvälja mälestussamba avamisega.

Kell 15 algab Kuusalu kirikus mälestusteenistus. Kõnelevad Soome kaitseminister ning tema Eesti kolleeg Jüri Luik. Teenib EELK peapiiskop Urmas Viilma ning laulab Tallinna Ülikooli meeskoor.

Aastaid on peetud plaane taastada Kehra lähedal Lahinguväljal asunud üks vabadussõja suuremaid mälestusmärke. Tänaseks on selge, et 30 graniitblokist koosnev sammas avatakse uue aasta kolmekuningapäeval. Tseremoonia algab kell 11 ja sellest võtab osa ka vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 20. detsembril 2018.

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on val­mis

Sõnumitooja 20.12.2018

Möö­du­nud nä­da­lal pan­di La­hin­gu­väl­jal püs­ti Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. Ori­gi­naa­li­lä­he­da­ne pu­na­sest gra­nii­dist 6,5meet­ri kõr­gu­se sam­ba te­gi OÜ Re­nott Ki­vi. Sam­ba taas­ta­mi­ne koos pro­jek­tee­ri­mi­se, hal­jas­tu­se, tee- ja vun­da­men­di ehi­tu­se­ga läks maks­ma li­gi 100 000 eu­rot, sel­lest 50 432 eu­rot ko­gu­ti an­ne­tus­te­ga, an­ne­ta­jaid oli 467. Mä­les­tus­sam­mas ava­tak­se pi­du­li­kult pü­ha­päe­val, 6. jaa­nua­ril. Ko­ha­le on lu­ba­nud tul­la pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid. Sam­ba ava­mi­se pu­hul sõi­dab La­hin­gu­väl­ja­le soo­mus­rong Wa­ba­dus, mis jõuab Ta­palt Keh­ras­se kaks päe­va va­rem, 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 100 aas­tat Keh­ra la­hin­gust. Mä­les­tus­sam­ba ava­mi­sel on ku­na­gi­ses la­hin­gu­pai­gas näi­dis­la­hing, pa­ku­tak­se sup­pi ja teed. Keh­rast ja Aeg­vii­dust saab mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se­le ja ta­ga­si El­ro­ni eri­ron­gi­ga, täp­sed väl­ju­mi­sa­jad on veel sel­gu­mi­sel.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 20. detsembril 2018.

KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 05.12.2018

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi sü­gis­voo­rust toe­tust 6, Kuu­sa­lu val­last 5, Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas HO­Li ju­ha­tus maa­kond­li­ku hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) sü­gis­voo­ru toe­tu­sed. Ka­hest meet­mest saa­vad 56 pro­jek­ti kok­ku 94 822,53 eu­rot. Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest toe­ta­tak­se 18 pro­jek­ti kok­ku 28 980,11 eu­ro­ga, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 38 pro­jek­ti kok­ku 65 842,42 eu­ro­ga. Ühe pro­jek­ti jaoks sai taot­le­da ku­ni 2000 eu­rot.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la MTÜ­de esi­ta­tud 6 pro­jek­ti saa­vad KO­Pist kok­ku 9057,09 eu­rot.

Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest eral­da­ti MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam 1692 eu­rot 9. aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selts saab 874,09 sü­gi­sest ke­va­de­ni kest­va val­la mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mi­seks ning Voo­se Kü­la­selts 501 eu­rot kü­last vi­deok­li­pi te­ge­mi­seks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 5. detsembril 2018.

ANNE ORUAA­SA­LE riik­lik ko­da­ni­ku­päe­va au­märk

Sõnumitooja 28.11.2018

Kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril an­nab si­se­mi­nis­ter Tal­lin­nas Aja­loo­muu­seu­mi Suur­gil­di hoo­nes toi­mu­val tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi teis­te hul­gas üle MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Mär­gi­ti, et Ani­ja val­la ela­nik An­ne Oruaas on põi­mi­nud ko­da­ni­ku­kas­va­tust igas­se oma te­ge­vus­se – nii õpe­ta­ja, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja kui ko­da­ni­kual­ga­tu­se eest­ve­da­ja­na ning et te­ma küm­neaas­ta­se va­ba­taht­li­ku töö tu­le­mu­se­na re­no­vee­ri­ti Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ning ava­ti seal Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum. Tä­na­vu esi­ta­ti ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi­le 92 kan­di­daa­ti. Et­te­pa­ne­kud vaa­tas lä­bi si­se­mi­nis­tee­riu­mi juur­de loo­dud ko­mis­jon. Kok­ku an­tak­se väl­ja 15 au­mär­ki.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. novembril 2018.

Soo­mus­rong Wa­ba­dus pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.11.2018

Tei­si­päe­val, 27. no­vemb­ril esit­le­ti Ta­pa ve­du­ri­de­poos taas­ta­tud soo­mus­ron­gi, mis jaa­nua­ri al­gu­ses pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus. Ku­na Va­ba­dus­sõ­jas oli Ees­til 6 soo­mus­ron­gi, an­ti Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi ja EV100 kor­ral­dus­toim­kon­na eest­võt­tel taas­ta­tud soo­mus­ron­gi­le num­ber 7 ning ni­mi Wa­ba­dus. Sel­le val­mis­tas AS Ope­rail. Ta­pa ve­du­ri­de­poos ehi­ta­tud soo­mus­ron­gi vee­re­mil on viis pui­dust va­gu­nit: suur­tü­ki-, kuu­li­pil­du­ja-, des­sant-, sa­ni­taar­va­gun ning kat­tep­lat­vor­mil asuv soo­mu­sau­to Es­to­nia. Va­gu­ni­tes­se pan­nak­se Va­ba­dus­sõ­ja la­hin­gu­te aja­lu­gu tut­vus­tav näi­tus.

Soo­mus­rong nr 7 lii­ku­mis­kii­rus on ku­ni 40 ki­lo­meet­rit tun­nis. 4. jaa­nua­rist 1. veeb­rua­ri­ni lii­gub Wa­ba­dus Va­ba­du­sõ­ja ku­na­gi­sel la­hin­gu­te­ge­vu­se mars­ruu­dil Keh­rast Val­ga­ni, pea­tub 11 ko­has. Keh­ras­se jõuab rong 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 100 aas­tat Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu toi­mu­mi­sest La­hin­gu­väl­jal, kus soo­mus­rong nr 1 sun­dis vaen­la­se ta­ga­ne­ma. Keh­ras on rong kaks päe­va, 6. jaa­nua­ril sõi­dab eda­si La­hin­gu­väl­ja­le. Seal toi­mub näi­dis­la­hing ja ava­tak­se Keh­ra la­hin­gu taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. 7.-8. jaa­nua­ril on soo­mus­rong Aeg­vii­dus. Kõi­gis pea­tus­tes on rong hu­vi­lis­te­le ava­tud.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. novembril 2018.