Ani­ja vald toe­tab va­baü­hen­du­si 31 409 eu­ro­ga

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 04.04.2018

Ani­ja val­la 2018. aas­ta ee­lar­vest eral­da­ti toe­tu­si 19 mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­le.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kud kul­tuu­ri, noor­soo­vald­kon­na ja kü­la­lii­ku­mi­se­ga seo­tud va­baü­hen­dus­te­le toe­tus­te eral­da­mi­se koh­ta. Val­laee­lar­vest saa­vad ko­gu­sum­mas 31 409 eu­rot toe­tust 19 MTÜd, kol­me MTÜ taot­lu­sed jäid ra­hul­da­ma­ta.

MTÜ Tant­su­ra­tas saab 6500 eu­rot. Sel­lest 4500 eu­rot on toe­tus folk­loo­ri­fes­ti­va­li „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber“ kor­ral­da­mi­seks ning 1600 eu­rot Un­ga­ri folk­loo­ri­fes­ti­va­li osa­lus­ta­su­deks. MTÜ Ing­ver saab toe­tust 1780 eu­rot – Keh­ra ait-kui­va­ti re­mon­diks ja elekt­ri­ku­lu­de kat­teks, sa­mu­ti raa­ma­tu­pi­da­mis­ku­lu­deks ja ühi­s­üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks. MTÜ­le Sood­last Kõr­ve­ni eral­da­ti 2023 eu­rot Ani­ja Lü­li­ti ning MTÜ­le Nõmb­ra Kar­ja­mõis 1300 eu­rot toe­tust fil­mi­fes­ti­va­li lä­bi­vii­mi­seks. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab pro­jek­ti­toe­tust 2330 eu­rot. See on mõel­dud aja­loo­kon­ve­rent­si ja Keh­ra pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­mi­seks ning Keh­ra ko­du­loo­muu­seu­mi sten­di­de jaoks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 4. aprillil 2018.

Keh­ra 8. aja­loo­kon­ve­rents oli pü­hen­da­tud ko­du­kan­di­le Ees­ti kir­jan­du­ses

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.02.2018

Esi­mest kor­da sai MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam aja­loo­kon­ve­rent­si­le kut­su­da re­no­vee­ri­tud jaa­ma­hoo­nes­se.

Lau­päe­val, 24. märt­sil toi­mu­nud kon­ve­rents „Meie ko­du­kant rah­va­luu­les ja ilu­kir­jan­du­ses“ oli ka­hek­sas, mil­le MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ala­tes 2010. aas­tast on kor­ral­da­nud. Ka eel­mi­ne kon­ve­rents 2016. aas­tal oli jaa­ma­hoo­nes, kuid too­kord kuu­la­ti et­te­kan­deid ja­he­das ja hä­ma­ras ruu­mis, mil­le ak­nad olid lau­da­de­ga kin­ni löö­dud, sein­telt koo­rus värv. Pä­rast pool­teist kuud ta­ga­si toi­mu­nud ava­mist oli aja­loo­kon­ve­rents esi­me­ne et­te­võt­mi­ne, mis tõi jaa­ma­hoo­ne taas rah­vast täis – ko­hal oli li­gi pool­sa­da ini­mest, pea­le ko­ha­li­ke aja­loo- ja kir­jan­dus­hu­vi­li­si ka mu­jalt.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. märtsil 2018.

Keh­ra raudteejaama oodatakse sealt siberisse saadetuid

Sõnumitooja 21.03.2018

Ani­ja val­la ela­nik Tiiu Tris­berg kut­sub 25. märt­siks Keh­ra raud­tee­jaa­ma saa­tu­se­kaas­la­si, kes 1949. aas­tal sa­mu­ti Keh­ra jaa­mas ron­gi­le pan­di ja Si­be­ris­se saa­de­ti. Ta saa­tis laia­li kut­sed nei­le, kel­le­ga Si­be­ris tut­vus. Tul­la on lu­ba­nud 41 ini­mest, neist kau­ge­mad Hiiu­maalt ja Pär­nust. „Ole­me va­rem kaks kor­da Ani­ja mõi­sas koh­tu­nud, vii­ma­ti 1997. aas­tal. Jää­me jär­jest va­ne­maks, küü­di­ta­mi­sest saab ju­ba 69 aas­tat, see­tõt­tu mõt­le­sin, et võik­si­me veel kord kok­ku tul­la,“ sõ­nas Tiiu Tris­berg. Keh­ras­se on sel päe­val oo­da­tud ka tei­sed, kes saa­de­ti sealt 1949. aas­tal loo­ma­va­gu­ni­tes kül­ma­le maa­le.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. märtsil 2018.