Vaba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel tun­nus­ta­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­la uu­si au­ko­da­nik­ke

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.02.2018

AN­NE ORUAAS sai Anija valla au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se 23. veeb­rua­ril Keh­ras, Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik OLA­VI LII­VAN­DI 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul.

Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va ee­lõh­tul, ree­del, 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la 9. au­ko­da­nik ning 14. ja 15. tee­ne­te­mär­gi saa­ja. Raa­si­ku val­la 25. au­ko­da­nik­ku õn­nit­le­ti rii­gi sün­ni­päe­val, 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul toi­mu­nud kont­sert-ak­tu­sel.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask andis val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se nr 9 MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Au­ko­da­ni­ku tii­tel omis­ta­ti tal­le ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­se eest. Et­te­pa­ne­ku ni­me­ta­da An­ne Oruaas Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks te­gi val­la­va­lit­sus. Mär­gi­ti, et te­ma eest­ve­da­mi­sel loo­dud tra­dit­sioo­nid on ol­nud hin­da­ma­tud ning An­ne Oruaa­sa jär­je­kin­del va­ba­taht­lik pa­nus­ta­mi­ne on vii­nud Keh­ra raud­tee­jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­se­ni. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas ot­su­se au­ko­da­ni­ku tiit­li omis­ta­mi­seks 22. veeb­rua­ril.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. veebruaril 2018.

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk loo­de­tak­se taas­ta­da või­du­pü­haks

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.02.2018

„Ees­ti va­baks või­del­nud mees­te auks peab 22. juu­niks La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk ole­ma 
taas­ta­tud,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM kaks nä­da­lat ta­ga­si Keh­ras Va­ba­dus­sõ­ja 
mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­sel.

Täp­selt aas­ta ta­ga­si, Ees­ti Va­ba­rii­gi 99. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel, kut­sus Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ko­du­kan­di rah­vast üles taas­ta­ma Va­ba­dus­sõ­jas vä­ga olu­li­se täht­su­se­ga Keh­ra la­hin­gu mä­les­tu­seks li­gi 80 aas­tat ta­ga­si püs­ti­ta­tud, kuid ava­ma­ta jää­nud ja hä­vi­ta­tud sam­mast. 

Aas­ta­ga on kogutud ligi kol­man­dik va­ja­mi­ne­vast – 35 000 eu­rot. An­ne­ta­jaid on ol­nud üle 150, li­saks erai­si­ku­te­le on suu­re­ma­te sum­ma­de­ga toe­ta­nud kait­se­mi­nis­tee­rium, Kes­ke­ra­kond, Sot­siaal­de­mok­raat­lik Era­kond, EK­RE.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. veebruaril 2018.

Keh­ra jaa­ma­hoo­nes on soo­mus­ron­gi va­gu­ni suur ma­kett

Külli Koppelmaa
14.02.2018

„Keh­ra jaa­ma­hoo­ne on Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi jaoks kõi­ge õi­gem koht,“ üt­les muu­seu­mi eks­po­sit­sioo­ni tut­vus­ta­nud VAL­DO PRAUST.

Es­mas­päe­val, 12. veeb­rua­ril oli Keh­ras pä­rast põh­ja­lik­ku re­no­vee­ri­mist ava­tud jaa­ma­hoo­ne puu­püs­ti täis, nii et MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam lii­ge, ajaloolane Priit Raud­ki­vi mär­kis – sedavõrd palju ini­me­si po­le aja­loo­li­ses hoo­nes ilm­selt ku­na­gi ol­nud.

„Me ei osa­nud et­te nä­ha, et muu­seu­mi ava­mi­se vas­tu on nii suur hu­vi,“ tõ­des ko­ha­le­tul­nuid ter­vi­ta­nud Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­juht ning jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja An­ne Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 14. veebruaril 2018.