Kehra raudteejaama taastaja sai kodanikupäeva aumärgi

Marko Tooming, Allar Viivik
Harju Elu 26.11.2018

Tänavu pälvib teiste seas kodanikupäeva aumärgi Anija valla elanik Anne Oruaas, kelle eestvedamisel renoveeriti Kehra raudteejaama hoone ja avati seal tänavu vabadussõja murdelahingute muuseum.

“Kauaaegne Anija valla elanik Anne Oruaas on põiminud kodanikukasvatust igasse oma tegemisse küll pedagoogi, raamatukoguhoidja ja kodanikualgatuste eestvedajana. Tema kümneaastase vabatahtliku töö tulemusena renoveeriti Kehra raudteejaama hoone ja avati seal tänavu Vabadussõja murdelahingute muuseum,” seisab siseministeeriumi saadetud iseloomustuses.

Anne Oruaas on tegelenud aastaid Kehra ja selle ümbruse aja- ning kultuuriloo talletamisega. Staažikas emakeeleõpetaja pälvis aastal 2016 ka president T. H. Ilveselt Valgetähe teenetemärgi.

Siseminister annab kodanikupäeva aumärgid üle kolmapäeval (28.11) toimuval pidulikul tunnustusüritusel Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 26. novembril 2018.

Õhitud monument kerkib taas

Allar Viivik
Harju Elu 23.11.2018

Aastaid on peetud plaane taastada Kehra lähedal asunud üks vabadussõja vägevamaid mälestusmärke. Tänaseks on selge, et 30 graniitblokist koosnev sammas avatakse uue aasta kolmekuningapäeval.

Kiili vallas Paekna külas tegutsevas OÜ Renott Kivi angaaris ja kivihoovis on tegevus käinud alates septembrist. Ettevõtte juht Harri Virkkunen viipab graniidirahnudele ning juba valmis kuubikutele. Neist peabki valmima jaanuari alguseks Eesti üks võimsamaid vabadussõja monumente ehk Kehra lahingu sammas.

Täpsemalt asub see linnast neli kilomeetrit idas, Lahinguvälja raudteepeatuse juures. Samba kõrgus on 6,5 meetrit ning see avatakse 6. jaanuaril 2019.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 23. novembril 2018.

Keh­ras arut­le­ti Ees­ti kest­vu­se üle

Sõnumitooja 21.11.2018

9. no­vemb­ril oli Keh­ra jaa­ma­hoo­nes Ida-Har­ju ela­ni­ke aru­te­lu Ees­ti rah­va kest­mi­sest. Aru­te­lu juht Kai­sa Tam­ki­vi sel­gi­tas, et ko­da­ni­kual­ga­tus­lik­ke aru­te­lu­sid „Kas kes­ta­me või kus­tu­me?“ kor­ral­da­tak­se Ees­ti eri pai­gus mi­nis­tee­riu­mite, üli­koo­li­de ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de koos­töös. Arut­le­tak­se sün­di­vus, töö­hõi­ve ja rän­de üle, et ko­gu­da uud­seid ideid, mi­da saa­vad ko­gu­kon­nad et­te võt­ta oma elu­jõu hoid­mi­seks. Keh­ras oli 10 osa­le­jat pea­mi­selt Ani­ja, paar ka Kuu­sa­lu val­last. Nel­ja tun­ni jook­sul arut­le­ti sün­di­vu­se ja töö­hõi­ve tee­mal. „Pa­ku­me väl­ja kaks ideed, si­ses­ta­me ühi­se­le plat­vor­mi­le,“ üt­les Kai­sa Tam­ki­vi. Aru­te­lu­de tu­le­mu­si hin­da­vad eks­pertg­ru­pid, soo­vi­tak­se, et pa­ri­mad ideed jõuak­sid riik­li­kes­se ja ko­ha­li­kes­se aren­gu­ka­va­des­se.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.

Keh­ra koo­li vi­list­la­ne EI­MAR JÕ­GI­SU esit­les elu­loo­raa­ma­tut

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 21.11.2018

„Kui kee­gi saab siit jul­gus­tust oma elu­lu­gu kir­ja pan­na, on üks mi­nu ees­märk täi­de­tud,“ sõ­nas EI­MAR JÕ­GI­SU.

Keh­ra koo­li vi­list­la­se tei­ne ees­märk on – ehk va­lib mõ­ni noor te­ma elu­loo lu­ge­mi­sest ajen­da­tu­na in­se­ne­ria­me­ti.

„Kui mõt­le­sin, kas veel mõ­nel Keh­ra koo­li vi­list­la­sel on il­mu­nud elu­loo­raa­mat, ei tul­nud pea­le Sil­vi Vrai­di ke­da­gi meel­de,“ mär­kis An­ne Oruaas, kel­le kut­sel käis Ei­mar Jõ­gi­su kol­ma­päe­val, 14. no­vemb­ril Keh­ra jaa­ma­hoo­nes oma raa­ma­tut tut­vus­ta­mas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.

FARIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab Keh­ras kont­ser­ti­de sar­ja

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 19.09.2018

Keh­ras elav pia­nist FA­RIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab ko­du­lin­nas klas­si­ka­li­se muu­si­ka kont­ser­ti­de sar­ja – kont­ser­did toi­mu­vad va­hel­du­mi­si koo­li­ma­jas ja raud­tee­jaa­mas.

„Tü­tar kas­vab, mõt­le­sin, kus saak­sin väi­ke­se lap­se­ga käia, kui Tal­lin­nas­se õh­tu­ti kont­ser­di­le min­na ei jõua. Sain aru – kui soo­vid, et mi­da­gi oleks tei­si­ti, pead se­da te­ge­ma, mit­te oo­ta­ma, et kee­gi tei­ne teeks,“ üt­leb pia­nist Fa­riš­ta­mo El­ler, kes kor­ral­dab Keh­ras ke­va­de­ni toi­mu­vat klas­si­ka­li­se muu­si­ka sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“.

Kont­ser­did hak­ka­vad toi­mu­ma üks kord kuus nel­ja­päe­vi­ti va­hel­du­mi­si Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ja raud­tee­jaa­ma hoo­nes. Eri­ne­va­te toi­mu­mis­koh­ta­de tõt­tu on kor­ral­da­ja ni­me­ta­nud sel­le ka lin­na­ruu­mi sar­jaks: „Sõl­tu­valt asu­ko­hast on kont­ser­di ise­loo­mud eri­ne­vad. Näi­teks sak­so­fo­ni­ga raud­tee­jaa­ma väi­ke­ses saa­lis esi­ne­da ei saaks, see on nii va­li pill, et viiks seal ka­tu­se len­du.“

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 19. septembril 2018.

Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­ti näi­tus pa­be­ri­te­ha­se 80aas­ta­sest aja­loost

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 12.09.2018

„Usun, et kõik, kes on Keh­ras ela­nud ja se­da kuul­nud, tun­ne­vad ära, mil­le­ga te­gu – see on te­ha­se ­sig­naal,“ lau­sus MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht AN­NE ORUAAS, kui la­si näi­tu­se ava­mi­sel ar­vu­tist si­ree­ni.

Näi­tu­se „Keh­ra tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­vab­rik 80“ jaoks te­gi sün­te­saa­to­ril keh­ra­las­te jaoks ku­na­gi vä­ga tut­ta­va sig­naa­li Val­ter Jür­na, kes ka ise kuu­lis se­da pal­ju ja tu­le­tas nüüd meel­de.

Mõ­ne nä­da­la eest, 25. au­gus­til, möö­dus 80 aas­tat päe­vast, mil pre­si­dent Kons­tan­tin Pät­si nu­pu­le­va­ju­tu­se­ga käi­vi­ta­ti pi­du­li­kult Keh­ra pa­be­ri­te­has. Keh­ra jaa­ma­hoo­nes te­gut­sev MTÜ avas sel pu­hul tei­si­päe­val, 4. sep­temb­ril tu­le­va­se Keh­ra muu­seu­mi toas üle­vaa­te­näi­tu­se te­ha­se aja­loost tä­na­päe­va­ni.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 12. septembril 2018.

Kehra muuseumis avatakse paberivabriku juubelinäitus

Marko Tooming
Harju Elu 31.08.2018

25. augustil möödus 80 aastat päevast, kui president Konstantin Päts nupulevajutusega Kehra paberivabriku käivitas. Praegu Horizoni nime kandev ettevõte on näinud nii mõndagi, millest väljapanek pajatab.

Õigupoolest oleks näitus “Kehra tselluloosi- ja paberivabrik 80” pidanud avatama juba kolmapäeva hommikul kell kümme, nagu reklaamplakatki lubas, aga neli tarmukat naist – Anne Oruaas, Koidu Treial, Henda Veske ja Ülle Siiberg – ei jõudnud teisipäeval töödega ühele poole.

“Pildid saime õhtul kella kaheksaks üles, aga sildid on veel panemata. Ka üks stend on panemata, sest meil sai traat otsa. Ühtegi meest abiks ei olnud, ainult naiste töö,” naerab Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 31. augustil 2018.

Kehras avatakse pitsakohvik

Sõnumitooja 01.08.2018

1. augustil avatakse Kehra jaamahoones pitsakohvik Rong. Omanik Janno Valdmann ütles, et tööle võeti ümbruskonnast 3 elanikku, suveperioodil aitavad koolinoored. Lisaks kohapeal valmistatud pitsale hakatakse kohvikus müüma Kuusalu söögitoa salateid, kooke, saiakesi. Päästjatele on hinnad 10 protsenti odavamad: „Olen 9 aastat töötanud Kehras päästjana ja tean, kui väikesed on nende palgad.“ Sularaha eest saavad kohvikus kõik 5 protsenti soodsamalt kui kaardiga makstes.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 1. augustil 2018.

KOPi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed MTÜ-de­le

Ülle Tamm
Sõnumitooja04.07.2018

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus kin­ni­tas en­ne jaa­ni­päe­va toe­tus­sum­mad ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) ke­vad­voo­ru taot­lus­te­le. Har­ju maa­kon­da ja­ga­tak­se 138 814,76 eu­rot. Sel­lest kok­ku 15 978,38 eu­rot lä­heb Ani­ja val­last, 9977,60 eu­rot Kuu­sa­lu val­last, 1621 eu­rot Lok­sa lin­nast ja 4000 eu­rot Raa­si­ku val­last esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le. Toe­tu­se mak­si­mum­sum­ma ühe taot­lu­se koh­ta on 2000 eu­rot. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel kin­ni­tas toe­tu­sed Har­ju maa­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud hin­da­mis­ko­mis­jon. Käes­ole­vast aas­tast töö­tab ko­mis­jon HO­Li bü­roo juu­res, ku­na

Harju maa­va­lit­sust enam po­le.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last toe­ta­tak­se ke­vad­voo­rus 9 pro­jek­ti.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le – näi­tu­se „80 aas­tat Keh­ra tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­te­hast“ jaoks 1529,06 eu­rot ning Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra muu­seu­mi­le kon­to­ri­kom­bai­ni ja tea­de­te­tahv­li soe­ta­mi­seks 1123,62 eu­rot.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 4. juulil 2018.

Muu­seu­miööl esi­li­nas­tus kroo­ni­ka­film Keh­ra jaa­ma­hoo­ne taas­sün­nist

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 23.05.2018

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma 10. sün­ni­päe­vaks val­mi­nud fil­mi „Keh­ra jaa­ma­hoo­ne taas­sünd“ au­tor on AN­NE TAN­NE.

„Ma­ja vaim on elus ja see on kõi­ge täht­sam,“ üt­les ko­ha­lik loo­maarst Ain Ze­reen äs­ja­val­mi­nud do­ku­men­taal­fil­mis 2010. aas­ta tal­gu­päe­val Keh­ra raud­te­jaa­mas.

Jaa­ma­hoo­nes, mil­le re­no­vee­ri­mi­seks ku­lus MTÜ asu­ta­mi­sest küm­me aas­tat, tu­li lau­päe­val, 19. mail fil­mi esi­li­nas­tust vaa­ta­ma nii pal­ju rah­vast, et is­te­koh­ti nap­pis.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 23. mail 2018.