Vaba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel tun­nus­ta­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­la uu­si au­ko­da­nik­ke

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.02.2018

AN­NE ORUAAS sai Anija valla au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se 23. veeb­rua­ril Keh­ras, Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik OLA­VI LII­VAN­DI 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul.

Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va ee­lõh­tul, ree­del, 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la 9. au­ko­da­nik ning 14. ja 15. tee­ne­te­mär­gi saa­ja. Raa­si­ku val­la 25. au­ko­da­nik­ku õn­nit­le­ti rii­gi sün­ni­päe­val, 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul toi­mu­nud kont­sert-ak­tu­sel.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask andis val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se nr 9 MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Au­ko­da­ni­ku tii­tel omis­ta­ti tal­le ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­se eest. Et­te­pa­ne­ku ni­me­ta­da An­ne Oruaas Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks te­gi val­la­va­lit­sus. Mär­gi­ti, et te­ma eest­ve­da­mi­sel loo­dud tra­dit­sioo­nid on ol­nud hin­da­ma­tud ning An­ne Oruaa­sa jär­je­kin­del va­ba­taht­lik pa­nus­ta­mi­ne on vii­nud Keh­ra raud­tee­jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­se­ni. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas ot­su­se au­ko­da­ni­ku tiit­li omis­ta­mi­seks 22. veeb­rua­ril.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. veebruaril 2018.