Muu­seu­miööl esi­li­nas­tus kroo­ni­ka­film Keh­ra jaa­ma­hoo­ne taas­sün­nist

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 23.05.2018

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma 10. sün­ni­päe­vaks val­mi­nud fil­mi „Keh­ra jaa­ma­hoo­ne taas­sünd“ au­tor on AN­NE TAN­NE.

„Ma­ja vaim on elus ja see on kõi­ge täht­sam,“ üt­les ko­ha­lik loo­maarst Ain Ze­reen äs­ja­val­mi­nud do­ku­men­taal­fil­mis 2010. aas­ta tal­gu­päe­val Keh­ra raud­te­jaa­mas.

Jaa­ma­hoo­nes, mil­le re­no­vee­ri­mi­seks ku­lus MTÜ asu­ta­mi­sest küm­me aas­tat, tu­li lau­päe­val, 19. mail fil­mi esi­li­nas­tust vaa­ta­ma nii pal­ju rah­vast, et is­te­koh­ti nap­pis.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 23. mail 2018.

Öös on pi­du

Anne Oruaas
Sõnumitooja 16.05.2018

Kord aas­tas, ühel mai­kuu lau­päe­vaõh­tul on muu­seu­mi­de ja teis­te mä­lua­su­tus­te uk­sed ava­tud ja pi­le­ti­ra­ha ei kü­si­ta. On rah­vus­va­he­li­ne Muu­seu­miöö, tä­na­vu 19. mail. Sel­leks õh­tuks ja ööks val­mis­ta­vad muu­seu­mid et­te erip­rog­ram­me, aga saab vaa­da­ta ka muu­seu­mi­de pü­sieks­po­sit­sioo­ne. Muu­seu­miööst võ­ta­vad üha roh­kem osa ka tei­sed mä­lua­su­tu­sed, na­gu suu­re­mad raa­ma­tu­ko­gud ja ar­hii­vid, ga­le­riid ja ki­ri­kud. Ka sin­na võib uu­dis­ta­ma min­na.

Ees­tis on Muu­seu­miööd tä­his­ta­tud ala­tes 2010. aas­tast. Iga kord on Muu­seu­miööl kin­del tee­ma, mil­le muu­seu­mi­töö­ta­jad va­li­vad tal­vel väl­ja hää­le­ta­des. Tä­na­vu sai sel­leks „Öös on pi­du“, mis seos­tub mui­du­gi Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­ga. Se­da pi­du pea­me ju ko­gu aas­ta ja miks mit­te ka aas­ta ilu­sai­mal ajal. Aga sõl­tu­valt muu­seu­mi spet­sii­fi­kast võib kõ­ne al­la tul­la iga­su­gu­seid pi­du­sid olüm­pia­män­gu­dest mu­tio­nu peo­ni väl­ja.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 16. mail 2018.

Pit­sa­koh­vi­ku oma­nik kin­kis pre­si­den­di­le ku­re­kel­la

Sõnumitooja 02.05.2018

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­juht An­ne Oruaas an­dis kol­ma­päe­val, 18. ap­ril­lil jaa­ma­hoo­net kü­las­ta­nud pre­si­dendi­le üle hoo­nes pea­gi ava­ta­va pit­sa­koh­vi­ku oma­ni­ku Jan­no Vald­man­ni kin­gi­tu­se – sei­na­kel­la. „Oleks to­re ol­nud pre­si­den­di­le pit­sat pak­ku­da, aga ku­na koh­vi­kut ava­da po­le veel saa­nud, ot­sus­ta­sin nii lä­he­da­le tul­nud pre­si­den­di­le kin­ki­da Kuu­sa­lu ko­ha­lik­ku kä­si­tööd,“ lau­sus Jan­no Vald­mann. Ta kin­kis Kers­ti Kal­ju­lai­di­le Kuu­sa­lu ela­ni­ke Kris­tin Ka­la­me­he, Ras­mus Me­ri­voo ja Ju­ku-Kal­le Ad­ra­ti loo­dud ku­re­kel­la. Jan­no Vald­mann loo­dab Keh­ra pit­sa­koh­vi­ku ava­da mais. Kes soo­vib saa­da tööd, peaks võt­ma ühen­dust OÜ­ga Taig­na­rull.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 2. mail 2018.