Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on val­mis

Sõnumitooja 20.12.2018

Möö­du­nud nä­da­lal pan­di La­hin­gu­väl­jal püs­ti Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. Ori­gi­naa­li­lä­he­da­ne pu­na­sest gra­nii­dist 6,5meet­ri kõr­gu­se sam­ba te­gi OÜ Re­nott Ki­vi. Sam­ba taas­ta­mi­ne koos pro­jek­tee­ri­mi­se, hal­jas­tu­se, tee- ja vun­da­men­di ehi­tu­se­ga läks maks­ma li­gi 100 000 eu­rot, sel­lest 50 432 eu­rot ko­gu­ti an­ne­tus­te­ga, an­ne­ta­jaid oli 467. Mä­les­tus­sam­mas ava­tak­se pi­du­li­kult pü­ha­päe­val, 6. jaa­nua­ril. Ko­ha­le on lu­ba­nud tul­la pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid. Sam­ba ava­mi­se pu­hul sõi­dab La­hin­gu­väl­ja­le soo­mus­rong Wa­ba­dus, mis jõuab Ta­palt Keh­ras­se kaks päe­va va­rem, 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 100 aas­tat Keh­ra la­hin­gust. Mä­les­tus­sam­ba ava­mi­sel on ku­na­gi­ses la­hin­gu­pai­gas näi­dis­la­hing, pa­ku­tak­se sup­pi ja teed. Keh­rast ja Aeg­vii­dust saab mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se­le ja ta­ga­si El­ro­ni eri­ron­gi­ga, täp­sed väl­ju­mi­sa­jad on veel sel­gu­mi­sel.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 20. detsembril 2018.