Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk loo­de­tak­se taas­ta­da või­du­pü­haks

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.02.2018

„Ees­ti va­baks või­del­nud mees­te auks peab 22. juu­niks La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk ole­ma 
taas­ta­tud,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM kaks nä­da­lat ta­ga­si Keh­ras Va­ba­dus­sõ­ja 
mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­sel.

Täp­selt aas­ta ta­ga­si, Ees­ti Va­ba­rii­gi 99. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel, kut­sus Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ko­du­kan­di rah­vast üles taas­ta­ma Va­ba­dus­sõ­jas vä­ga olu­li­se täht­su­se­ga Keh­ra la­hin­gu mä­les­tu­seks li­gi 80 aas­tat ta­ga­si püs­ti­ta­tud, kuid ava­ma­ta jää­nud ja hä­vi­ta­tud sam­mast. 

Aas­ta­ga on kogutud ligi kol­man­dik va­ja­mi­ne­vast – 35 000 eu­rot. An­ne­ta­jaid on ol­nud üle 150, li­saks erai­si­ku­te­le on suu­re­ma­te sum­ma­de­ga toe­ta­nud kait­se­mi­nis­tee­rium, Kes­ke­ra­kond, Sot­siaal­de­mok­raat­lik Era­kond, EK­RE.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. veebruaril 2018.