Keh­ras esit­le­ti koo­li­mä­les­tus­te raa­ma­tut

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 16.08.2017

Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus tut­vus­ta­sid raa­ma­tut „Hüd­ra vii­ma­sed poi­sid“ koos­ta­jad ja väl­jaand­jad.

Raa­mat „Hüd­ra vii­ma­sed poi­sid. Ani­ja vald ja Tal­lin­na Reaal­kool“ koos­neb Tal­lin­na 2. kesk­koo­li 1955. aas­ta lõ­pe­ta­ja­te mä­les­tus­test ning koo­li seos­test Ani­ja val­la­ga. Oma ku­na­gi­se­le klas­si­ju­ha­ta­ja­le Lin­da Vis­la­puu­le, kel­le hüüd­ni­mi oli Hüd­ra, pü­hen­da­tud raa­ma­tu koos­ta­sid Ants Miid­la ja Val­dur To­paa­sia, toi­me­tas An­ne Oruaas, kül­jen­das Uku Praks.
Tal­lin­na Reaal­kool, too­na­se ni­me­ga Tal­lin­na 2. kesk­kool, oli va­rem pois­te­kool, 1954. aas­tal teh­ti se­ga­koo­liks, kuid lõ­puk­las­si­des­se jäid en­di­selt vaid poi­sid. 70. len­nu B klas­sis oli 31 lõ­pe­ta­jat, pea­le Ani­ja val­las tun­tud Ants Miid­la ning en­di­se ten­ni­sis­ti ja spor­di­pe­da­goo­gi Val­dur To­paa­sia veel näi­teks Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni kauaaeg­ne juht Enn Anu­põld, me­tal­li­kunst­nik Erik-Ar­ne Uus­ta­lu ning aja­kir­ja­nik ja po­lii­tik Vel­lo Poh­la. Raa­ma­tus mee­nu­ta­vad nad kõik oma koo­liaas­taid ning õpe­ta­jaid, seal­hul­gas le­gen­daar­set klas­si­ju­ha­ta­jat ja kee­miaõ­pe­ta­jat.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 16. augustil 2017.