Keh­ra jaa­ma­hoo­nes on soo­mus­ron­gi va­gu­ni suur ma­kett

Külli Koppelmaa
14.02.2018

„Keh­ra jaa­ma­hoo­ne on Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi jaoks kõi­ge õi­gem koht,“ üt­les muu­seu­mi eks­po­sit­sioo­ni tut­vus­ta­nud VAL­DO PRAUST.

Es­mas­päe­val, 12. veeb­rua­ril oli Keh­ras pä­rast põh­ja­lik­ku re­no­vee­ri­mist ava­tud jaa­ma­hoo­ne puu­püs­ti täis, nii et MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam lii­ge, ajaloolane Priit Raud­ki­vi mär­kis – sedavõrd palju ini­me­si po­le aja­loo­li­ses hoo­nes ilm­selt ku­na­gi ol­nud.

„Me ei osa­nud et­te nä­ha, et muu­seu­mi ava­mi­se vas­tu on nii suur hu­vi,“ tõ­des ko­ha­le­tul­nuid ter­vi­ta­nud Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­juht ning jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja An­ne Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 14. veebruaril 2018.