Kohaliku omaalgatuse programmi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 29.11.2017

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi toe­tu­se 8, Kuu­sa­lu val­last 4, Raa­si­ku val­last 2 ja Lok­sa lin­nast 1 pro­jekt.

17. no­vemb­ril all­kir­jas­tas Har­ju maa­va­ne­ma üle­san­deid täi­tev maa­sek­re­tär Lee­vi Lae­ver ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed, 67 pro­jek­ti toe­ta­tak­se kok­ku 115 177,91 eu­ro­ga. Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest saavad toe­tust 7 pro­jek­ti, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 40 pro­jek­ti. Üh­te pro­jek­ti toe­ta­tak­se mak­si­maal­selt 2000 eu­ro­ga.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la MTÜ­de 8 pro­jek­ti saa­vad KO­Pist kok­ku 14 101,56 eu­rot.

MTÜ­le Sood­last Kõr­ve­ni eral­da­ti 2018. aas­ta Ani­ja Lü­li­ti lä­bi­vii­mi­seks 2000 eu­rot ja MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam 1988,97 eu­rot VIII aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Kihm­la-Sa­lu­mäe saab kü­la­plat­sil ki­via­ja taas­ta­mi­seks 2000 eu­rot.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 29. novembril 2017.

Kehra vaksalis lõpeb jõuluks remont

Harju Elu 01.09.2017

Pärast veidi rohkem kui viieaastast vaikust jätkub Kehra jaamahoone uuendamine. MTÜ Kehra Raudteejaam loodab, et ruumid saavad valmis jõuluks, sest 4. jaanuaril soovitakse samas meenutada Vabadussõja tähtsat murdelahingut.

Tööd Kehra raudteejaamas käivad kolmandat nädalat. Enne seda toimetasid ehitajad viimati hoones mais 2012. Pärast seda lõppes MTÜle Kehra Raudteejaam eraldatud summa ning edasiehitamiseks tuli leida uus rahastus. Tänavu see õnnestus ja tänu PRIA ning Anija valla toele ehitus jätkub.

Õnneks pole viis aastat tühjana seismist kivihoonele halvasti mõjunud. “Esimese etapiga valatud betoonpinnad on saanud korralikult kuivada. Midagi hullu ei ole juhtunud,” ütleb MTÜ Kehra Raudtejaam üks eestvedajaid Anne Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 1. septembril 2017.

Viieaas­ta­se va­hea­ja jä­rel jät­kub Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 30.08.2017

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam loo­dab jaa­ma­hoo­nes Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­da 4. jaa­nua­ril 2018.

Ra­ha­puu­du­sel viis aas­tat seis­nud ehi­tus­tööd Keh­ra jaa­ma­hoo­nes al­ga­sid taas paar nä­da­la ta­ga­si, 14. au­gus­til. Ehi­ta­vad OÜ Su­la­ne ja OÜ BauEst, kel­le pak­ku­mi­ne oli rii­gi­han­kes osa­le­nud ka­hest et­te­võt­test oda­vam – 235 823 eu­rot. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam taot­les hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­se tei­seks eta­piks Lea­der-prog­ram­mist mak­si­maal­se ehk 80 000 eu­rot, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis li­gi pool­teist aas­tat ta­ga­si vas­tu ot­su­se ta­ga­da oma­o­sa­lu­se­na ku­ni 181 808 eu­rot.

Kui­gi PRIA kin­ni­tas Lea­der-prog­ram­mist toe­tus­ra­ha eral­da­mi­se ju­ba aas­ta ta­ga­si, ve­nis ehi­tu­se al­gus, ku­na ar­hi­tekt koos­tas si­se­ku­jun­du­se pro­jek­ti.
„Eel­mi­se ehi­ta­ja, Reh­ler Ehi­tu­se­ga oli meil kok­ku­le­pe, et si­se­ku­jun­du­se ot­sus­ta­me töö käi­gus. Ku­na va­he­peal tu­li nõue, et tu­leb kor­ral­da­da rii­gi­han­ge, soo­vi­tas Reh­ler Ehi­tus meil tel­li­da vä­ga täp­ne si­se­ku­jun­du­se pro­jekt. Esi­me­se eta­pi ajal rii­gi­han­ke nõuet veel ei ol­nud, võt­si­me liht­salt kolm hin­na­pak­ku­mist ja va­li­si­me neist oda­vai­ma,“ sel­gi­tas MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas.
Reh­ler Ehi­tus, kes 2011. aas­tal Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mist alus­tas, osa­les ka tei­se eta­pi töö­de rii­gi­han­kes: „Olek­si­me nen­de­ga mee­lel­di koos­tööd jät­ka­nud, pa­ra­ku oli nen­de pak­ku­mi­ne tun­du­valt kal­lim kui osaü­hin­gul Su­la­ne.“
Hoo­li­ma­ta sel­lest, et ehi­tus­töö­de al­gus ve­nis roh­kem kui pool aas­tat, peab ehi­ta­ja tööd lõ­pe­ta­ma veel tä­na­vu – le­pin­gus on töö­de täh­ta­ja­na kir­jas 19. det­sem­ber. Keh­ra la­hin­gu 99. aas­ta­päe­val ehk 4. jaa­nua­ril 2018 soo­vib MTÜ ava­da en­di­ses jaa­ma­hoo­nes Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 30. augustil 2017.