Kehra vaksal avab peale remonti uksed

Harju Elu 09.02.2018

12. veebruaril pärastlõunal avatakse Kehra raudteejaamas vabadussõja murdelahingute muuseum. Peaaegu kümme aastat kestnud ning kokku ligi 234 000 eurot maksnud projekteerimine-ehitus on sellega lõppenud.

Pärast veidi rohkem kui viieaastast vaikust jätkus Kehra jaamahoone uuendamine mullu augustis. Enne seda toimetasid ehitajad viimati hoones mais 2012. Pärast seda lõppes MTÜle Kehra Raudteejaam eraldatud summa ning edasiehitamiseks tuli leida uus rahastus. Mullu see õnnestus ja tänu PRIA ning Anija valla toele ehitus jätkus.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 9. veebruaril 2018.

Vaba­dus­sõ­ja muu­seum Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­tak­se veeb­rua­ris

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 04.01.2018

Ku­na Keh­ra la­hin­gu aas­ta­päe­vaks, 4. jaa­nua­riks ei ole jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mis­tööd lõp­pe­nud, lü­ka­ti Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­ne 12. veeb­rua­ri­le.

Keh­ra jaa­ma­hoo­ne au­gus­tis ala­nud re­konst­ruee­ri­mis­tööd pi­did lõp­pe­ma en­ne jõu­le, kuid kes­ta­vad veel. Kui­gi esial­gu loo­de­ti uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud hoo­ne pi­du­li­kult ava­da 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 99 aas­tat Va­ba­dus­sõ­jas mur­de­li­seks ku­ju­ne­nud Keh­ra la­hin­gust, sai no­vemb­ri lõ­pus sel­geks, et sel­leks ajaks val­mis ei saa. Ehitajale anti kuu võr­ra aja­pi­ken­dust ning Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ja sel­les­se ra­ja­tav Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum ava­tak­se 12. veeb­rua­ril.

„Kui sai­me aru, et 4. jaa­nuar on ava­mi­seks eba­reaal­ne, ot­sus­ta­si­me – kui sel­le ma­ja kor­da te­ge­mi­ne on ju­ba nii kaua ve­ni­nud, ei ole mi­da­gi kat­ki, kui veel kuu ae­ga ve­nib,“ põh­jen­das MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 4. jaanuaril 2018.

Polii­ti­li­sest ka­tu­se­ra­hast 13 000 eu­rot La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi jaoks

Ere Uibo
Sõnumitooja 04.01.2018

Ida-Har­jus saab suu­ri­ma sum­ma riik­lik­ku niiöel­da ka­tu­se­ra­ha Ani­ja val­d Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks püs­ti­ta­tud La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks: EK­RElt 3000 eu­rot, Kes­ke­ra­kon­nalt 5000 eu­rot ja sot­siaal­de­mok­raa­ti­delt 5000 eu­rot. Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et taot­lus saa­de­ti kõi­gi kuue par­la­men­di­era­kon­na frakt­sioo­ni­de­le.

Terviktekts ilmus ajalehes Sõnumitooja 4. jaanuaril 2018.