Keh­ra raudteejaama oodatakse sealt siberisse saadetuid

Sõnumitooja 21.03.2018

Ani­ja val­la ela­nik Tiiu Tris­berg kut­sub 25. märt­siks Keh­ra raud­tee­jaa­ma saa­tu­se­kaas­la­si, kes 1949. aas­tal sa­mu­ti Keh­ra jaa­mas ron­gi­le pan­di ja Si­be­ris­se saa­de­ti. Ta saa­tis laia­li kut­sed nei­le, kel­le­ga Si­be­ris tut­vus. Tul­la on lu­ba­nud 41 ini­mest, neist kau­ge­mad Hiiu­maalt ja Pär­nust. „Ole­me va­rem kaks kor­da Ani­ja mõi­sas koh­tu­nud, vii­ma­ti 1997. aas­tal. Jää­me jär­jest va­ne­maks, küü­di­ta­mi­sest saab ju­ba 69 aas­tat, see­tõt­tu mõt­le­sin, et võik­si­me veel kord kok­ku tul­la,“ sõ­nas Tiiu Tris­berg. Keh­ras­se on sel päe­val oo­da­tud ka tei­sed, kes saa­de­ti sealt 1949. aas­tal loo­ma­va­gu­ni­tes kül­ma­le maa­le.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. märtsil 2018.

Vaba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel tun­nus­ta­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­la uu­si au­ko­da­nik­ke

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.02.2018

AN­NE ORUAAS sai Anija valla au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se 23. veeb­rua­ril Keh­ras, Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik OLA­VI LII­VAN­DI 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul.

Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va ee­lõh­tul, ree­del, 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la 9. au­ko­da­nik ning 14. ja 15. tee­ne­te­mär­gi saa­ja. Raa­si­ku val­la 25. au­ko­da­nik­ku õn­nit­le­ti rii­gi sün­ni­päe­val, 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul toi­mu­nud kont­sert-ak­tu­sel.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask andis val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se nr 9 MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Au­ko­da­ni­ku tii­tel omis­ta­ti tal­le ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­se eest. Et­te­pa­ne­ku ni­me­ta­da An­ne Oruaas Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks te­gi val­la­va­lit­sus. Mär­gi­ti, et te­ma eest­ve­da­mi­sel loo­dud tra­dit­sioo­nid on ol­nud hin­da­ma­tud ning An­ne Oruaa­sa jär­je­kin­del va­ba­taht­lik pa­nus­ta­mi­ne on vii­nud Keh­ra raud­tee­jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­se­ni. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas ot­su­se au­ko­da­ni­ku tiit­li omis­ta­mi­seks 22. veeb­rua­ril.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. veebruaril 2018.

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk loo­de­tak­se taas­ta­da või­du­pü­haks

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.02.2018

„Ees­ti va­baks või­del­nud mees­te auks peab 22. juu­niks La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk ole­ma 
taas­ta­tud,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM kaks nä­da­lat ta­ga­si Keh­ras Va­ba­dus­sõ­ja 
mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­sel.

Täp­selt aas­ta ta­ga­si, Ees­ti Va­ba­rii­gi 99. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel, kut­sus Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ko­du­kan­di rah­vast üles taas­ta­ma Va­ba­dus­sõ­jas vä­ga olu­li­se täht­su­se­ga Keh­ra la­hin­gu mä­les­tu­seks li­gi 80 aas­tat ta­ga­si püs­ti­ta­tud, kuid ava­ma­ta jää­nud ja hä­vi­ta­tud sam­mast. 

Aas­ta­ga on kogutud ligi kol­man­dik va­ja­mi­ne­vast – 35 000 eu­rot. An­ne­ta­jaid on ol­nud üle 150, li­saks erai­si­ku­te­le on suu­re­ma­te sum­ma­de­ga toe­ta­nud kait­se­mi­nis­tee­rium, Kes­ke­ra­kond, Sot­siaal­de­mok­raat­lik Era­kond, EK­RE.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. veebruaril 2018.

Keh­ra jaa­ma­hoo­nes on soo­mus­ron­gi va­gu­ni suur ma­kett

Külli Koppelmaa
14.02.2018

„Keh­ra jaa­ma­hoo­ne on Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi jaoks kõi­ge õi­gem koht,“ üt­les muu­seu­mi eks­po­sit­sioo­ni tut­vus­ta­nud VAL­DO PRAUST.

Es­mas­päe­val, 12. veeb­rua­ril oli Keh­ras pä­rast põh­ja­lik­ku re­no­vee­ri­mist ava­tud jaa­ma­hoo­ne puu­püs­ti täis, nii et MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam lii­ge, ajaloolane Priit Raud­ki­vi mär­kis – sedavõrd palju ini­me­si po­le aja­loo­li­ses hoo­nes ilm­selt ku­na­gi ol­nud.

„Me ei osa­nud et­te nä­ha, et muu­seu­mi ava­mi­se vas­tu on nii suur hu­vi,“ tõ­des ko­ha­le­tul­nuid ter­vi­ta­nud Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­juht ning jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja An­ne Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 14. veebruaril 2018.

Kehra vaksal avab peale remonti uksed

Harju Elu 09.02.2018

12. veebruaril pärastlõunal avatakse Kehra raudteejaamas vabadussõja murdelahingute muuseum. Peaaegu kümme aastat kestnud ning kokku ligi 234 000 eurot maksnud projekteerimine-ehitus on sellega lõppenud.

Pärast veidi rohkem kui viieaastast vaikust jätkus Kehra jaamahoone uuendamine mullu augustis. Enne seda toimetasid ehitajad viimati hoones mais 2012. Pärast seda lõppes MTÜle Kehra Raudteejaam eraldatud summa ning edasiehitamiseks tuli leida uus rahastus. Mullu see õnnestus ja tänu PRIA ning Anija valla toele ehitus jätkus.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 9. veebruaril 2018.

Vaba­dus­sõ­ja muu­seum Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­tak­se veeb­rua­ris

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 04.01.2018

Ku­na Keh­ra la­hin­gu aas­ta­päe­vaks, 4. jaa­nua­riks ei ole jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mis­tööd lõp­pe­nud, lü­ka­ti Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­ne 12. veeb­rua­ri­le.

Keh­ra jaa­ma­hoo­ne au­gus­tis ala­nud re­konst­ruee­ri­mis­tööd pi­did lõp­pe­ma en­ne jõu­le, kuid kes­ta­vad veel. Kui­gi esial­gu loo­de­ti uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud hoo­ne pi­du­li­kult ava­da 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 99 aas­tat Va­ba­dus­sõ­jas mur­de­li­seks ku­ju­ne­nud Keh­ra la­hin­gust, sai no­vemb­ri lõ­pus sel­geks, et sel­leks ajaks val­mis ei saa. Ehitajale anti kuu võr­ra aja­pi­ken­dust ning Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ja sel­les­se ra­ja­tav Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum ava­tak­se 12. veeb­rua­ril.

„Kui sai­me aru, et 4. jaa­nuar on ava­mi­seks eba­reaal­ne, ot­sus­ta­si­me – kui sel­le ma­ja kor­da te­ge­mi­ne on ju­ba nii kaua ve­ni­nud, ei ole mi­da­gi kat­ki, kui veel kuu ae­ga ve­nib,“ põh­jen­das MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 4. jaanuaril 2018.

Polii­ti­li­sest ka­tu­se­ra­hast 13 000 eu­rot La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi jaoks

Ere Uibo
Sõnumitooja 04.01.2018

Ida-Har­jus saab suu­ri­ma sum­ma riik­lik­ku niiöel­da ka­tu­se­ra­ha Ani­ja val­d Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks püs­ti­ta­tud La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks: EK­RElt 3000 eu­rot, Kes­ke­ra­kon­nalt 5000 eu­rot ja sot­siaal­de­mok­raa­ti­delt 5000 eu­rot. Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et taot­lus saa­de­ti kõi­gi kuue par­la­men­di­era­kon­na frakt­sioo­ni­de­le.

Terviktekts ilmus ajalehes Sõnumitooja 4. jaanuaril 2018.