Õhitud monument kerkib taas

Allar Viivik
Harju Elu 23.11.2018

Aastaid on peetud plaane taastada Kehra lähedal asunud üks vabadussõja vägevamaid mälestusmärke. Tänaseks on selge, et 30 graniitblokist koosnev sammas avatakse uue aasta kolmekuningapäeval.

Kiili vallas Paekna külas tegutsevas OÜ Renott Kivi angaaris ja kivihoovis on tegevus käinud alates septembrist. Ettevõtte juht Harri Virkkunen viipab graniidirahnudele ning juba valmis kuubikutele. Neist peabki valmima jaanuari alguseks Eesti üks võimsamaid vabadussõja monumente ehk Kehra lahingu sammas.

Täpsemalt asub see linnast neli kilomeetrit idas, Lahinguvälja raudteepeatuse juures. Samba kõrgus on 6,5 meetrit ning see avatakse 6. jaanuaril 2019.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 23. novembril 2018.

Keh­ras arut­le­ti Ees­ti kest­vu­se üle

Sõnumitooja 21.11.2018

9. no­vemb­ril oli Keh­ra jaa­ma­hoo­nes Ida-Har­ju ela­ni­ke aru­te­lu Ees­ti rah­va kest­mi­sest. Aru­te­lu juht Kai­sa Tam­ki­vi sel­gi­tas, et ko­da­ni­kual­ga­tus­lik­ke aru­te­lu­sid „Kas kes­ta­me või kus­tu­me?“ kor­ral­da­tak­se Ees­ti eri pai­gus mi­nis­tee­riu­mite, üli­koo­li­de ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de koos­töös. Arut­le­tak­se sün­di­vus, töö­hõi­ve ja rän­de üle, et ko­gu­da uud­seid ideid, mi­da saa­vad ko­gu­kon­nad et­te võt­ta oma elu­jõu hoid­mi­seks. Keh­ras oli 10 osa­le­jat pea­mi­selt Ani­ja, paar ka Kuu­sa­lu val­last. Nel­ja tun­ni jook­sul arut­le­ti sün­di­vu­se ja töö­hõi­ve tee­mal. „Pa­ku­me väl­ja kaks ideed, si­ses­ta­me ühi­se­le plat­vor­mi­le,“ üt­les Kai­sa Tam­ki­vi. Aru­te­lu­de tu­le­mu­si hin­da­vad eks­pertg­ru­pid, soo­vi­tak­se, et pa­ri­mad ideed jõuak­sid riik­li­kes­se ja ko­ha­li­kes­se aren­gu­ka­va­des­se.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.

Keh­ra koo­li vi­list­la­ne EI­MAR JÕ­GI­SU esit­les elu­loo­raa­ma­tut

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 21.11.2018

„Kui kee­gi saab siit jul­gus­tust oma elu­lu­gu kir­ja pan­na, on üks mi­nu ees­märk täi­de­tud,“ sõ­nas EI­MAR JÕ­GI­SU.

Keh­ra koo­li vi­list­la­se tei­ne ees­märk on – ehk va­lib mõ­ni noor te­ma elu­loo lu­ge­mi­sest ajen­da­tu­na in­se­ne­ria­me­ti.

„Kui mõt­le­sin, kas veel mõ­nel Keh­ra koo­li vi­list­la­sel on il­mu­nud elu­loo­raa­mat, ei tul­nud pea­le Sil­vi Vrai­di ke­da­gi meel­de,“ mär­kis An­ne Oruaas, kel­le kut­sel käis Ei­mar Jõ­gi­su kol­ma­päe­val, 14. no­vemb­ril Keh­ra jaa­ma­hoo­nes oma raa­ma­tut tut­vus­ta­mas.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 21. novembril 2018.