ANNE ORUAA­SA­LE riik­lik ko­da­ni­ku­päe­va au­märk

Sõnumitooja 28.11.2018

Kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril an­nab si­se­mi­nis­ter Tal­lin­nas Aja­loo­muu­seu­mi Suur­gil­di hoo­nes toi­mu­val tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi teis­te hul­gas üle MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Mär­gi­ti, et Ani­ja val­la ela­nik An­ne Oruaas on põi­mi­nud ko­da­ni­ku­kas­va­tust igas­se oma te­ge­vus­se – nii õpe­ta­ja, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja kui ko­da­ni­kual­ga­tu­se eest­ve­da­ja­na ning et te­ma küm­neaas­ta­se va­ba­taht­li­ku töö tu­le­mu­se­na re­no­vee­ri­ti Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ning ava­ti seal Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum. Tä­na­vu esi­ta­ti ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi­le 92 kan­di­daa­ti. Et­te­pa­ne­kud vaa­tas lä­bi si­se­mi­nis­tee­riu­mi juur­de loo­dud ko­mis­jon. Kok­ku an­tak­se väl­ja 15 au­mär­ki.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. novembril 2018.

Soo­mus­rong Wa­ba­dus pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.11.2018

Tei­si­päe­val, 27. no­vemb­ril esit­le­ti Ta­pa ve­du­ri­de­poos taas­ta­tud soo­mus­ron­gi, mis jaa­nua­ri al­gu­ses pea­tub Keh­ras, La­hin­gu­väl­jal ja Aeg­vii­dus. Ku­na Va­ba­dus­sõ­jas oli Ees­til 6 soo­mus­ron­gi, an­ti Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi ja EV100 kor­ral­dus­toim­kon­na eest­võt­tel taas­ta­tud soo­mus­ron­gi­le num­ber 7 ning ni­mi Wa­ba­dus. Sel­le val­mis­tas AS Ope­rail. Ta­pa ve­du­ri­de­poos ehi­ta­tud soo­mus­ron­gi vee­re­mil on viis pui­dust va­gu­nit: suur­tü­ki-, kuu­li­pil­du­ja-, des­sant-, sa­ni­taar­va­gun ning kat­tep­lat­vor­mil asuv soo­mu­sau­to Es­to­nia. Va­gu­ni­tes­se pan­nak­se Va­ba­dus­sõ­ja la­hin­gu­te aja­lu­gu tut­vus­tav näi­tus.

Soo­mus­rong nr 7 lii­ku­mis­kii­rus on ku­ni 40 ki­lo­meet­rit tun­nis. 4. jaa­nua­rist 1. veeb­rua­ri­ni lii­gub Wa­ba­dus Va­ba­du­sõ­ja ku­na­gi­sel la­hin­gu­te­ge­vu­se mars­ruu­dil Keh­rast Val­ga­ni, pea­tub 11 ko­has. Keh­ras­se jõuab rong 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 100 aas­tat Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu toi­mu­mi­sest La­hin­gu­väl­jal, kus soo­mus­rong nr 1 sun­dis vaen­la­se ta­ga­ne­ma. Keh­ras on rong kaks päe­va, 6. jaa­nua­ril sõi­dab eda­si La­hin­gu­väl­ja­le. Seal toi­mub näi­dis­la­hing ja ava­tak­se Keh­ra la­hin­gu taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. 7.-8. jaa­nua­ril on soo­mus­rong Aeg­vii­dus. Kõi­gis pea­tus­tes on rong hu­vi­lis­te­le ava­tud.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. novembril 2018.

Kehra raudteejaama taastaja sai kodanikupäeva aumärgi

Marko Tooming, Allar Viivik
Harju Elu 26.11.2018

Tänavu pälvib teiste seas kodanikupäeva aumärgi Anija valla elanik Anne Oruaas, kelle eestvedamisel renoveeriti Kehra raudteejaama hoone ja avati seal tänavu vabadussõja murdelahingute muuseum.

“Kauaaegne Anija valla elanik Anne Oruaas on põiminud kodanikukasvatust igasse oma tegemisse küll pedagoogi, raamatukoguhoidja ja kodanikualgatuste eestvedajana. Tema kümneaastase vabatahtliku töö tulemusena renoveeriti Kehra raudteejaama hoone ja avati seal tänavu Vabadussõja murdelahingute muuseum,” seisab siseministeeriumi saadetud iseloomustuses.

Anne Oruaas on tegelenud aastaid Kehra ja selle ümbruse aja- ning kultuuriloo talletamisega. Staažikas emakeeleõpetaja pälvis aastal 2016 ka president T. H. Ilveselt Valgetähe teenetemärgi.

Siseminister annab kodanikupäeva aumärgid üle kolmapäeval (28.11) toimuval pidulikul tunnustusüritusel Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 26. novembril 2018.