Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­ti näi­tus pa­be­ri­te­ha­se 80aas­ta­sest aja­loost

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 12.09.2018

„Usun, et kõik, kes on Keh­ras ela­nud ja se­da kuul­nud, tun­ne­vad ära, mil­le­ga te­gu – see on te­ha­se ­sig­naal,“ lau­sus MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht AN­NE ORUAAS, kui la­si näi­tu­se ava­mi­sel ar­vu­tist si­ree­ni.

Näi­tu­se „Keh­ra tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­vab­rik 80“ jaoks te­gi sün­te­saa­to­ril keh­ra­las­te jaoks ku­na­gi vä­ga tut­ta­va sig­naa­li Val­ter Jür­na, kes ka ise kuu­lis se­da pal­ju ja tu­le­tas nüüd meel­de.

Mõ­ne nä­da­la eest, 25. au­gus­til, möö­dus 80 aas­tat päe­vast, mil pre­si­dent Kons­tan­tin Pät­si nu­pu­le­va­ju­tu­se­ga käi­vi­ta­ti pi­du­li­kult Keh­ra pa­be­ri­te­has. Keh­ra jaa­ma­hoo­nes te­gut­sev MTÜ avas sel pu­hul tei­si­päe­val, 4. sep­temb­ril tu­le­va­se Keh­ra muu­seu­mi toas üle­vaa­te­näi­tu­se te­ha­se aja­loost tä­na­päe­va­ni.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 12. septembril 2018.

Kehra muuseumis avatakse paberivabriku juubelinäitus

Marko Tooming
Harju Elu 31.08.2018

25. augustil möödus 80 aastat päevast, kui president Konstantin Päts nupulevajutusega Kehra paberivabriku käivitas. Praegu Horizoni nime kandev ettevõte on näinud nii mõndagi, millest väljapanek pajatab.

Õigupoolest oleks näitus “Kehra tselluloosi- ja paberivabrik 80” pidanud avatama juba kolmapäeva hommikul kell kümme, nagu reklaamplakatki lubas, aga neli tarmukat naist – Anne Oruaas, Koidu Treial, Henda Veske ja Ülle Siiberg – ei jõudnud teisipäeval töödega ühele poole.

“Pildid saime õhtul kella kaheksaks üles, aga sildid on veel panemata. Ka üks stend on panemata, sest meil sai traat otsa. Ühtegi meest abiks ei olnud, ainult naiste töö,” naerab Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 31. augustil 2018.

Kehras avatakse pitsakohvik

Sõnumitooja 01.08.2018

1. augustil avatakse Kehra jaamahoones pitsakohvik Rong. Omanik Janno Valdmann ütles, et tööle võeti ümbruskonnast 3 elanikku, suveperioodil aitavad koolinoored. Lisaks kohapeal valmistatud pitsale hakatakse kohvikus müüma Kuusalu söögitoa salateid, kooke, saiakesi. Päästjatele on hinnad 10 protsenti odavamad: „Olen 9 aastat töötanud Kehras päästjana ja tean, kui väikesed on nende palgad.“ Sularaha eest saavad kohvikus kõik 5 protsenti soodsamalt kui kaardiga makstes.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 1. augustil 2018.

KOPi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed MTÜ-de­le

Ülle Tamm
Sõnumitooja04.07.2018

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus kin­ni­tas en­ne jaa­ni­päe­va toe­tus­sum­mad ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) ke­vad­voo­ru taot­lus­te­le. Har­ju maa­kon­da ja­ga­tak­se 138 814,76 eu­rot. Sel­lest kok­ku 15 978,38 eu­rot lä­heb Ani­ja val­last, 9977,60 eu­rot Kuu­sa­lu val­last, 1621 eu­rot Lok­sa lin­nast ja 4000 eu­rot Raa­si­ku val­last esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le. Toe­tu­se mak­si­mum­sum­ma ühe taot­lu­se koh­ta on 2000 eu­rot. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel kin­ni­tas toe­tu­sed Har­ju maa­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud hin­da­mis­ko­mis­jon. Käes­ole­vast aas­tast töö­tab ko­mis­jon HO­Li bü­roo juu­res, ku­na

Harju maa­va­lit­sust enam po­le.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last toe­ta­tak­se ke­vad­voo­rus 9 pro­jek­ti.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le – näi­tu­se „80 aas­tat Keh­ra tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­te­hast“ jaoks 1529,06 eu­rot ning Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra muu­seu­mi­le kon­to­ri­kom­bai­ni ja tea­de­te­tahv­li soe­ta­mi­seks 1123,62 eu­rot.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 4. juulil 2018.

Muu­seu­miööl esi­li­nas­tus kroo­ni­ka­film Keh­ra jaa­ma­hoo­ne taas­sün­nist

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 23.05.2018

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma 10. sün­ni­päe­vaks val­mi­nud fil­mi „Keh­ra jaa­ma­hoo­ne taas­sünd“ au­tor on AN­NE TAN­NE.

„Ma­ja vaim on elus ja see on kõi­ge täht­sam,“ üt­les ko­ha­lik loo­maarst Ain Ze­reen äs­ja­val­mi­nud do­ku­men­taal­fil­mis 2010. aas­ta tal­gu­päe­val Keh­ra raud­te­jaa­mas.

Jaa­ma­hoo­nes, mil­le re­no­vee­ri­mi­seks ku­lus MTÜ asu­ta­mi­sest küm­me aas­tat, tu­li lau­päe­val, 19. mail fil­mi esi­li­nas­tust vaa­ta­ma nii pal­ju rah­vast, et is­te­koh­ti nap­pis.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 23. mail 2018.

Öös on pi­du

Anne Oruaas
Sõnumitooja 16.05.2018

Kord aas­tas, ühel mai­kuu lau­päe­vaõh­tul on muu­seu­mi­de ja teis­te mä­lua­su­tus­te uk­sed ava­tud ja pi­le­ti­ra­ha ei kü­si­ta. On rah­vus­va­he­li­ne Muu­seu­miöö, tä­na­vu 19. mail. Sel­leks õh­tuks ja ööks val­mis­ta­vad muu­seu­mid et­te erip­rog­ram­me, aga saab vaa­da­ta ka muu­seu­mi­de pü­sieks­po­sit­sioo­ne. Muu­seu­miööst võ­ta­vad üha roh­kem osa ka tei­sed mä­lua­su­tu­sed, na­gu suu­re­mad raa­ma­tu­ko­gud ja ar­hii­vid, ga­le­riid ja ki­ri­kud. Ka sin­na võib uu­dis­ta­ma min­na.

Ees­tis on Muu­seu­miööd tä­his­ta­tud ala­tes 2010. aas­tast. Iga kord on Muu­seu­miööl kin­del tee­ma, mil­le muu­seu­mi­töö­ta­jad va­li­vad tal­vel väl­ja hää­le­ta­des. Tä­na­vu sai sel­leks „Öös on pi­du“, mis seos­tub mui­du­gi Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­ga. Se­da pi­du pea­me ju ko­gu aas­ta ja miks mit­te ka aas­ta ilu­sai­mal ajal. Aga sõl­tu­valt muu­seu­mi spet­sii­fi­kast võib kõ­ne al­la tul­la iga­su­gu­seid pi­du­sid olüm­pia­män­gu­dest mu­tio­nu peo­ni väl­ja.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 16. mail 2018.

Pit­sa­koh­vi­ku oma­nik kin­kis pre­si­den­di­le ku­re­kel­la

Sõnumitooja 02.05.2018

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­juht An­ne Oruaas an­dis kol­ma­päe­val, 18. ap­ril­lil jaa­ma­hoo­net kü­las­ta­nud pre­si­dendi­le üle hoo­nes pea­gi ava­ta­va pit­sa­koh­vi­ku oma­ni­ku Jan­no Vald­man­ni kin­gi­tu­se – sei­na­kel­la. „Oleks to­re ol­nud pre­si­den­di­le pit­sat pak­ku­da, aga ku­na koh­vi­kut ava­da po­le veel saa­nud, ot­sus­ta­sin nii lä­he­da­le tul­nud pre­si­den­di­le kin­ki­da Kuu­sa­lu ko­ha­lik­ku kä­si­tööd,“ lau­sus Jan­no Vald­mann. Ta kin­kis Kers­ti Kal­ju­lai­di­le Kuu­sa­lu ela­ni­ke Kris­tin Ka­la­me­he, Ras­mus Me­ri­voo ja Ju­ku-Kal­le Ad­ra­ti loo­dud ku­re­kel­la. Jan­no Vald­mann loo­dab Keh­ra pit­sa­koh­vi­ku ava­da mais. Kes soo­vib saa­da tööd, peaks võt­ma ühen­dust OÜ­ga Taig­na­rull.

Uudis ilmus ajalehes Sõnumitooja 2. mail 2018.

Pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Ani­ja val­da

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 02.05.2018

„Ilus õmb­lus­te­ta ühis­kond teil siin. Ai­täh!“ kir­ju­tas Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID Ani­ja mõi­sa kü­la­lis­te­raa­ma­tus­se.

Pre­si­dent on õmb­lus­te­ta ühis­kon­naks ha­ka­nud ni­me­ta­ma ko­gu­kon­da­de, oma­va­lit­sus­te ja et­te­võ­te­te koos te­gut­se­mist ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­sel. Ka Ani­ja val­las aval­das ta soo­vi koh­tu­da oma­va­lit­su­se, ko­gu­kon­da­de ja et­te­võt­ja­te esin­da­ja­te­ga. Pä­rast kol­ma­päe­va, 18. ap­ril­li kü­las­käi­ku Ani­ja­le ja Keh­ras­se kin­ni­tas Kers­ti Kal­ju­laid, et nä­gi ka seal õmb­lus­te­ta ühis­kon­da.

Pre­si­dent vii­bis Ani­ja val­las kolm ja pool tun­di. Pä­rast Ka­ber­nee­me va­ba­taht­li­ku pääs­te­ko­man­do uue de­poo ava­mist Jõe­läht­me val­las, sõi­tis ta Ani­ja­le, kus kü­las­tas OÜd Kop­li­mäe Ag­ro, tut­vus Ani­ja mõi­sa­ga ning vest­les va­baü­hen­dus­te esin­da­ja­te­ga. Keh­ras käis pre­si­dent jaa­ma­hoo­nes­se ra­ja­tud Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mis ning koh­tus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se liik­me­te­ga.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 2. mail 2018.

Ani­ja vald toe­tab va­baü­hen­du­si 31 409 eu­ro­ga

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 04.04.2018

Ani­ja val­la 2018. aas­ta ee­lar­vest eral­da­ti toe­tu­si 19 mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­le.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kud kul­tuu­ri, noor­soo­vald­kon­na ja kü­la­lii­ku­mi­se­ga seo­tud va­baü­hen­dus­te­le toe­tus­te eral­da­mi­se koh­ta. Val­laee­lar­vest saa­vad ko­gu­sum­mas 31 409 eu­rot toe­tust 19 MTÜd, kol­me MTÜ taot­lu­sed jäid ra­hul­da­ma­ta.

MTÜ Tant­su­ra­tas saab 6500 eu­rot. Sel­lest 4500 eu­rot on toe­tus folk­loo­ri­fes­ti­va­li „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber“ kor­ral­da­mi­seks ning 1600 eu­rot Un­ga­ri folk­loo­ri­fes­ti­va­li osa­lus­ta­su­deks. MTÜ Ing­ver saab toe­tust 1780 eu­rot – Keh­ra ait-kui­va­ti re­mon­diks ja elekt­ri­ku­lu­de kat­teks, sa­mu­ti raa­ma­tu­pi­da­mis­ku­lu­deks ja ühi­s­üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks. MTÜ­le Sood­last Kõr­ve­ni eral­da­ti 2023 eu­rot Ani­ja Lü­li­ti ning MTÜ­le Nõmb­ra Kar­ja­mõis 1300 eu­rot toe­tust fil­mi­fes­ti­va­li lä­bi­vii­mi­seks. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab pro­jek­ti­toe­tust 2330 eu­rot. See on mõel­dud aja­loo­kon­ve­rent­si ja Keh­ra pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­mi­seks ning Keh­ra ko­du­loo­muu­seu­mi sten­di­de jaoks.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 4. aprillil 2018.

Keh­ra 8. aja­loo­kon­ve­rents oli pü­hen­da­tud ko­du­kan­di­le Ees­ti kir­jan­du­ses

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 28.02.2018

Esi­mest kor­da sai MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam aja­loo­kon­ve­rent­si­le kut­su­da re­no­vee­ri­tud jaa­ma­hoo­nes­se.

Lau­päe­val, 24. märt­sil toi­mu­nud kon­ve­rents „Meie ko­du­kant rah­va­luu­les ja ilu­kir­jan­du­ses“ oli ka­hek­sas, mil­le MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ala­tes 2010. aas­tast on kor­ral­da­nud. Ka eel­mi­ne kon­ve­rents 2016. aas­tal oli jaa­ma­hoo­nes, kuid too­kord kuu­la­ti et­te­kan­deid ja­he­das ja hä­ma­ras ruu­mis, mil­le ak­nad olid lau­da­de­ga kin­ni löö­dud, sein­telt koo­rus värv. Pä­rast pool­teist kuud ta­ga­si toi­mu­nud ava­mist oli aja­loo­kon­ve­rents esi­me­ne et­te­võt­mi­ne, mis tõi jaa­ma­hoo­ne taas rah­vast täis – ko­hal oli li­gi pool­sa­da ini­mest, pea­le ko­ha­li­ke aja­loo- ja kir­jan­dus­hu­vi­li­si ka mu­jalt.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 28. märtsil 2018.