Algas annetuskampaania Lahinguvälja mälestussamba taastamiseks

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 26.04.2017

An­ne­tus­te ko­gu­mi­ne kes­tab 26. ap­ril­list või­du­pü­ha, 23. juu­ni­ni.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se eest­võt­tel on ala­tes 26. ap­ril­list ava­tud ar­vel­dus­kon­tod, mil­le­le oo­da­tak­se an­ne­tu­si La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se toe­ta­mi­seks. Ka­he kuuga loo­de­tak­se ko­gu­da vä­he­malt 10 000 eu­rot.
4. jaa­nua­ril 1919 toi­mu­nud Keh­ra la­hing oli üks Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­test, mis pea­tas pu­nas­te pea­le­tun­gi Tal­lin­na­le. La­hin­gu saa­tu­se ot­sus­tas soo­mus­rong num­ber 1, mis kap­ten An­ton Ir­ve juh­ti­mi­sel läks Keh­ra jaa­mast vaen­la­se­le vas­tu. Kait­se­lii­du al­ga­tu­sel ra­ja­ti la­hin­gu jääd­vus­ta­mi­seks mä­les­tus­sam­mas. See plaa­ni­ti ava­da 23. juu­nil 1940, kuid jäi ava­ma­ta, ku­na po­lii­ti­li­ne olu­kord muu­tus. Sõ­ja-aas­ta­tel las­ti 6,5 meet­ri kõr­gu­ne gra­niit­sam­mas õh­ku.
„Järg­mi­sel aas­tal tä­his­ta­me Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va. Mil­lal siis veel Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­sam­mas taas­ta­da, kui mit­te nüüd. See oleks Ani­ja val­la ja meie ela­ni­ke vää­ri­kas kin­gi­tus Ees­ti rii­gi juu­be­li pu­hul,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 26. aprillil 2017.

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on plaan ava­da 4. jaa­nua­ril 2018

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 29.03.2017

Ani­ja val­la­va­ne­ma eest­võt­tel ha­ka­tak­se taas­ta­ma Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­mast.

Vi­ki­pa­lu kü­las La­hin­gu­väl­ja raud­tee­jaa­ma lä­he­dal asu­nud mä­les­tus­sam­mas on Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te nel­jast mä­les­tus­mär­gist Ani­ja val­las ai­nus, mis on taas­ta­ma­ta.
„Se­da on küll üri­ta­tud te­ha, kuid se­ni po­le õn­nes­tu­nud. Kaks aas­tat ta­ga­si, kui La­hin­gu­väl­jal ava­ti Keh­ra la­hin­gu in­fo­tah­vel, hak­ka­si­me val­la­va­lit­su­ses uues­ti sel­le pea­le mõt­le­ma. Olen kin­del, et nüüd, mil lä­he­neb Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päev, on so­biv aeg sam­mas lõ­puks taas­ta­da,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.
Ta on kut­su­nud kok­ku töö­rüh­ma, ku­hu on kaa­sa­tud ko­du­loo-uu­ri­jad An­ne Oruaas ja Ants Miid­la, Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si liik­med Ma­ri­ka ja Taa­vi Ana­ri, ko­ha­lik et­te­võt­ja Han­nes Pik­kel ning Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va Rä­va­la ma­lev­kond: „La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ra­ja­mi­se al­ga­ta­jad olid kait­se­liit­la­sed ning sam­mas val­mis 1938. aas­tal, kuid jäi ava­ma­ta. Hil­jem las­ti see õh­ku. Ole­me saa­nud ar­hii­vist kõik sel­le joo­ni­sed ja ka hal­jas­tu­se plaa­ni – meil on ole­mas kõik läh­teand­med, et taas­ta­da sam­mas en­di­sel ku­jul.“

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 29. märtsil 2017.

Ani­ja vald toe­tab kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­se li­gi 66 000 eu­ro­ga

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 08.03.2017

Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on spor­dik­lu­bi­de­le kok­ku 55 080 eu­rot, kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le 10 784 eu­rot.

„Mul on vä­ga hea meel, et selt­si­te­ge­vu­se ee­lar­ve on märk­sa suu­rem kui eel­mi­sel aas­tal. Ko­mis­jon kär­peid peaae­gu ei tei­nud, kui­gi re­serv on nüüd väik­sem – üle­jää­nud aas­ta jook­sul ei saa enam kui­gi pal­ju­sid pro­jek­te toe­ta­da,“ üt­les val­la­va­lit­su­se kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni lii­ge, aren­dus­juht In­geld­rin Aug.

Kul­tuu­ri­te­ge­vu­seks ja kü­la­selt­si­de­le eral­da­ti kok­ku 10 784 eu­rot. Toe­tust saa­vad 13 MTÜd.
MTÜ­le Põr­gu­värk eral­da­ti 2300 eu­rot – Ees­ti Va­ba­rii­gi taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va pik­ni­ku ja Põr­gu­põh­ja päe­va kor­ral­da­mi­seks 1050 eu­rot, li­pu­mas­ti ja vimp­li­te soe­ta­mi­seks 200 ning muu­si­ka­li­se teat­rie­ten­du­se „Must­la­se­na laia il­ma“ kor­ral­da­mi­seks 1050 eu­rot. MTÜ Tant­su­ra­tas saab folk­loo­ri­fes­ti­va­li „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber“ kor­ral­da­mi­seks 3200 eu­rot, se­ga­koor Han­ni­jög­gi riie­tu­se ost­mi­seks 500 eu­rot, MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed koo­li lo­go­ga pan­noo tar­beks 200 eu­rot, Ani­ja Aia­ring aed­ni­ke ke­vad­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks 75 eu­rot, Se­to Lau­lu­selts Sii­di­sõ­sa­rõ se­to tra­dit­sioo­ni­de alal­hoid­mi­seks 615 eu­rot, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam 700 eu­rot – pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­mi­seks 500 ja raa­ma­tu „Unus­ta­tud kunst­nik Evald Vorp“ trük­ki­mi­seks 200 eu­rot ning Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selts mä­lu­män­gu­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­seks 96 eu­rot.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 8. märtsil 2017.

ANNE ORUAAS ja MART LAAN­PE­RE saa­vad Val­ge­tä­he V klas­si or­de­ni

Ülle Tamm, Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 15.02.2017

Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid an­nab rii­gi 99. sün­ni­päe­va tee­ne­te­mär­gi 113 ini­me­se­le, kel­le pü­hen­du­mus oma kut­se­töö­le või ko­gu­kon­na­le on muut­nud ko­gu Ees­ti pa­re­maks. Tee­ne­te­mär­ki­de üleand­mi­ne toi­mub 23. veeb­rua­ril NU­KU teat­ris.

AN­NE ORUAAS
Ani­ja val­la Leht­met­sa kü­la ela­nik An­ne Oruaas on ko­du­kan­dia­ja­loo uu­ri­mi­se ja jääd­vus­ta­mi­se­ga te­ge­le­va MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­ha­tu­se lii­ge.
Pre­si­den­di ko­du­le­hel on te­ma koh­ta kir­ju­ta­tud, et ema­kee­leõ­pe­ta­ja An­ne Oruaas on li­gi 40 aas­tat eden­da­nud ko­ha­lik­ku elu Ani­ja val­las ja eri­ti Keh­ras, kor­ral­da­nud piir­kon­na aja­loo­kon­ve­rent­se, pa­be­ri­päe­vi ning ol­nud raa­ma­tu­te toi­me­ta­ja. Prae­gu te­gut­seb sel­le ni­mel, et taas­ta­da aja­loo­li­ne Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ning te­ha sel­lest selt­sie­lu kes­kus. Üle 30 aas­ta oli An­ne Oruaas Keh­ra koo­li ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 15. veebruaril 2017.

Harjumaa raudteejaamad 2017: kohvikud, elamud ja muuseumid

Harju Elu 27.01.2017

Praeguse Harju maakonna piirides (v.a. Tallinn) on veidi vähem kui 150 aasta jooksul olnud poolsada raudteejaama või -peatust. Kõige vanemad ehitati koos Paldiski-Tallinna-Tosno raudteega aastatel 1869-1870, viimased peatused avati alles eelmisel kümnendil. Mis on tänaseks suurematest ja väiksematest jaamadest saanud, seda Harju Elu uuriski.

Kehra sai tänaseni püsti oleva kivivaksali aastal 1876 (analoogid Lehtses, Kohtlas ja Auveres). 1990ndatel tühjaks jäänud Kehra jaam soovitakse hoone taas elule äratada. Paikkonna ja Vabadussõja muuseumi hing on 2008. aastal asutatud MTÜ Kehra Raudteejaam. Kümnendi alguses alustati ka ehitustöid, kuid need jäid rahapuudusel pooleli. Eelmise aasta mais kirjutati PRIAle rahataotlus. 26. augustil saadi PRIAlt jah-sõna, et eraldatakse 80 000 eurot.

Milline on seis praegu? “Jaama remont edeneb visalt, aga siiski. Lasime projekti asjatundjatel üle vaadata, sest kui poolik ehitus läheb riigihankesse, siis võib tulla äraarvamatuid asju. Praegu tehakse projekti täiendusi (elekter, ventilatsioon), ja kui need on loodetavasti veel selle kuu lõpuks valmis, siis saab riigihanke välja kuulutada,” vastab MTÜ üks eestvedaja Anne Oruaas. Edasi valitakse pakkujate seast ehitaja ja siis läheb tööks lahti. “Tegime ka otsuse, et lükkame ehituse soojema aja peale, sest talvel külmaga jääb kvaliteet kehvemaks. Suvel palju mõnusam ja läheb kiiremini,” lisab Oruaas.

Terviktekst ilmus ajalehes Harju Elu 27. jaanuaril 2017.

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te hää­le­tus on ala­nud

Sõnumitooja 25.01.2017

Ani­ja val­la 2016. aas­ta te­gi­ja­te elekt­roo­ni­li­ne hää­le­tus kes­tab 5. veeb­rua­ri­ni.

Kuni 15. jaa­nua­ri­ni või­sid kõik soo­vi­jad esi­ta­da val­la ko­du­le­hel ole­va taot­lu­svormi kau­du kan­di­daa­te Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le. Ala­tes es­mas­päe­vast ka­he nä­da­la jook­sul on pa­ri­ma­te väl­ja sel­gi­ta­mi­seks või­ma­lik an­da nei­le hää­li val­la ko­du­le­hel.
Kok­ku on üles sea­tud 30 kan­di­daa­ti, suu­re osa esi­ta­s rahvas, mõ­ned li­sas val­la­va­lit­sus.
„On vah­va, et ini­me­sed mär­ka­vad en­da üm­ber te­gi­jaid ning on aga­rad üks­teist tun­nus­ta­ma. Need, ke­da esi­ta­ti, on saat­nud kor­da suu­ri as­ju. No­mi­nen­ti­de hul­gas on ka neid, ke­da esi­ta­ti roh­kem kui üks kord,“ rää­kis val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug.

Tiit­li­le Ani­ja val­la aas­ta et­te­võt­ja te­gu 2016 kan­di­dee­ri­vad Keh­ra pui­du­fir­ma OÜ Nar­vo, ko­ha­lik tor­di­meis­ter Ka­ti Köök ehk FIE Kat­rin Roo­me­re ja Ala­ve­re li­ha­töös­tus OÜ A-Vorst, aas­ta va­ba­ühen­du­se tiit­li­le MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed, Hel­ve Vaar­man­ni eest­võt­tel te­gut­sev Ani­ja Aia­ring, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ja MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja, aas­ta va­ba­taht­li­ku tiit­li­le ka­he­le lap­se­le asen­dus­ko­du pak­ku­nud Kät­lin ja Jaan Takk Ala­ve­rest, Ala­ve­re las­teaia sa­ge abi­li­ne Ja­nec Pär­na ning maad­lus­klu­bi töös­se pa­nus­ta­nud Jaa­na Han­nus, tiit­li­le aas­ta sä­de Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la­va­nem An­ne­li Verp­son, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Ani­ja Lü­li­ti üks al­ga­ta­ja­test Kai­sa Tam­ki­vi ning Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Pil­le Kul­la. 

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 25. jaanuaril 2017.

Poliitilist katuseraha läheb kõige rohkem Anija valda

Ülle Tamm
Sõnumitooja 11.01.2017

Riigikogu kinnitas detsembris 2017. aasta riigieelarve, milles on ka erakondade jagatavad summad ehk poliitilised katuserahad omavalitsustele ja MTÜdele.
Tänavu on Anija valda suunanud katuseraha IRL, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Raasiku valda tuleb toetusraha sotsidelt, Loksa linna Keskerakonnalt ja Kuusalu valda Vaba­erakonnalt.
Lõppenud aastal opositsiooni jäänud Reformierakond katuseraha jagamisel ei osalenud.

Anija vald
IRLi katuserahast antakse 7000 eurot Kehra staadioni ja terviseradade arendamiseks. IRLi kuuluv volikoguliige, IRLI Harju piirkonna juhatuse liige Urmo Sitsi ütles, et see summa tuli tänu riigikogu liikmele Marko Mihkelsonile. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kuulub IRLi Harju piirkonna juhatusse.
Sotsiaaldemokraatidelt on lubatud MTÜle Kehra Raudteejaam 6000 eurot muuseumiekspositsioonide loomiseks. MTÜ Kehra Raudteejaam juht Anne Oruaas kommenteeris, et toetusraha tuli üllatusena, ning arvas, et ju see saadi tänu riigikogu liikmele Tanel Talvele, kes on ka kohalik poliitik – kandideeris ja osutus valituks Anija vallavolikogusse valimisnimekirjast Anija Ühendus.
Tanel Talve kommenteeris, et Anija vald omab väga häid eeldusi turismi arendamiseks ja Kehra Raudteejaam on üks neist atraktsioonidest, mis annab turismiarenduse üldisesse pilti olulise panuse.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 11. jaanuaril 2017.