Viieaas­ta­se va­hea­ja jä­rel jät­kub Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 30.08.2017

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam loo­dab jaa­ma­hoo­nes Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­da 4. jaa­nua­ril 2018.

Ra­ha­puu­du­sel viis aas­tat seis­nud ehi­tus­tööd Keh­ra jaa­ma­hoo­nes al­ga­sid taas paar nä­da­la ta­ga­si, 14. au­gus­til. Ehi­ta­vad OÜ Su­la­ne ja OÜ BauEst, kel­le pak­ku­mi­ne oli rii­gi­han­kes osa­le­nud ka­hest et­te­võt­test oda­vam – 235 823 eu­rot. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam taot­les hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­se tei­seks eta­piks Lea­der-prog­ram­mist mak­si­maal­se ehk 80 000 eu­rot, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis li­gi pool­teist aas­tat ta­ga­si vas­tu ot­su­se ta­ga­da oma­o­sa­lu­se­na ku­ni 181 808 eu­rot.

Kui­gi PRIA kin­ni­tas Lea­der-prog­ram­mist toe­tus­ra­ha eral­da­mi­se ju­ba aas­ta ta­ga­si, ve­nis ehi­tu­se al­gus, ku­na ar­hi­tekt koos­tas si­se­ku­jun­du­se pro­jek­ti.
„Eel­mi­se ehi­ta­ja, Reh­ler Ehi­tu­se­ga oli meil kok­ku­le­pe, et si­se­ku­jun­du­se ot­sus­ta­me töö käi­gus. Ku­na va­he­peal tu­li nõue, et tu­leb kor­ral­da­da rii­gi­han­ge, soo­vi­tas Reh­ler Ehi­tus meil tel­li­da vä­ga täp­ne si­se­ku­jun­du­se pro­jekt. Esi­me­se eta­pi ajal rii­gi­han­ke nõuet veel ei ol­nud, võt­si­me liht­salt kolm hin­na­pak­ku­mist ja va­li­si­me neist oda­vai­ma,“ sel­gi­tas MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas.
Reh­ler Ehi­tus, kes 2011. aas­tal Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mist alus­tas, osa­les ka tei­se eta­pi töö­de rii­gi­han­kes: „Olek­si­me nen­de­ga mee­lel­di koos­tööd jät­ka­nud, pa­ra­ku oli nen­de pak­ku­mi­ne tun­du­valt kal­lim kui osaü­hin­gul Su­la­ne.“
Hoo­li­ma­ta sel­lest, et ehi­tus­töö­de al­gus ve­nis roh­kem kui pool aas­tat, peab ehi­ta­ja tööd lõ­pe­ta­ma veel tä­na­vu – le­pin­gus on töö­de täh­ta­ja­na kir­jas 19. det­sem­ber. Keh­ra la­hin­gu 99. aas­ta­päe­val ehk 4. jaa­nua­ril 2018 soo­vib MTÜ ava­da en­di­ses jaa­ma­hoo­nes Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 30. augustil 2017.

Keh­ras esit­le­ti koo­li­mä­les­tus­te raa­ma­tut

Külli Koppelmaa
Sõnumitooja 16.08.2017

Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus tut­vus­ta­sid raa­ma­tut „Hüd­ra vii­ma­sed poi­sid“ koos­ta­jad ja väl­jaand­jad.

Raa­mat „Hüd­ra vii­ma­sed poi­sid. Ani­ja vald ja Tal­lin­na Reaal­kool“ koos­neb Tal­lin­na 2. kesk­koo­li 1955. aas­ta lõ­pe­ta­ja­te mä­les­tus­test ning koo­li seos­test Ani­ja val­la­ga. Oma ku­na­gi­se­le klas­si­ju­ha­ta­ja­le Lin­da Vis­la­puu­le, kel­le hüüd­ni­mi oli Hüd­ra, pü­hen­da­tud raa­ma­tu koos­ta­sid Ants Miid­la ja Val­dur To­paa­sia, toi­me­tas An­ne Oruaas, kül­jen­das Uku Praks.
Tal­lin­na Reaal­kool, too­na­se ni­me­ga Tal­lin­na 2. kesk­kool, oli va­rem pois­te­kool, 1954. aas­tal teh­ti se­ga­koo­liks, kuid lõ­puk­las­si­des­se jäid en­di­selt vaid poi­sid. 70. len­nu B klas­sis oli 31 lõ­pe­ta­jat, pea­le Ani­ja val­las tun­tud Ants Miid­la ning en­di­se ten­ni­sis­ti ja spor­di­pe­da­goo­gi Val­dur To­paa­sia veel näi­teks Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni kauaaeg­ne juht Enn Anu­põld, me­tal­li­kunst­nik Erik-Ar­ne Uus­ta­lu ning aja­kir­ja­nik ja po­lii­tik Vel­lo Poh­la. Raa­ma­tus mee­nu­ta­vad nad kõik oma koo­liaas­taid ning õpe­ta­jaid, seal­hul­gas le­gen­daar­set klas­si­ju­ha­ta­jat ja kee­miaõ­pe­ta­jat.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 16. augustil 2017.

Riik toe­tab La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi ra­ja­mist

Sõnumitooja 14.06.2017

Kait­se­mi­nist­ri ot­su­se­ga an­tak­se Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks 15 000 eu­rot.

Nüüd­seks ame­tist lah­ku­nud kait­se­mi­nis­ter Mar­gus Tsahk­na ot­sus­tas üle-eel­mi­sel nä­da­lal, et Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi kau­du eral­da­tak­se Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks 15 000 eu­rot. Mi­nis­tee­riu­mi kants­ler Jo­na­tan Vse­viov mär­kis – Ees­ti rii­gi­kait­se­le on olu­li­ne, et vaa­da­tes tu­le­vik­ku ei unus­taks me ära mi­ne­vik­ku ehk neid täht­said võit­lu­si, mis and­sid Ees­ti­le või­ma­lu­se saa­da va­baks rii­giks.

„Keh­ra la­hing oli kaht­le­ma­ta üks neid mur­de­sünd­mus­test, mis muut­sid Va­ba­dus­sõ­ja käi­ku ning se­da olu­list la­hin­gut peab tä­his­ta­ma ja mä­les­ta­ma vää­ri­li­selt. Kui Ani­ja val­la­va­lit­sus pöör­dus Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi poo­le, et saa­da tu­ge Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks, ot­sus­tas kait­se­mi­nis­tee­rium se­da init­sia­tii­vi toe­ta­da, sest nii mär­gi­li­se sünd­mu­se mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mi­se toe­ta­mi­ne on au­asi,“ lau­sus ta.

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 14. juunil 2017.