Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te hää­le­tus on ala­nud

Sõnumitooja 25.01.2017

Ani­ja val­la 2016. aas­ta te­gi­ja­te elekt­roo­ni­li­ne hää­le­tus kes­tab 5. veeb­rua­ri­ni.

Kuni 15. jaa­nua­ri­ni või­sid kõik soo­vi­jad esi­ta­da val­la ko­du­le­hel ole­va taot­lu­svormi kau­du kan­di­daa­te Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le. Ala­tes es­mas­päe­vast ka­he nä­da­la jook­sul on pa­ri­ma­te väl­ja sel­gi­ta­mi­seks või­ma­lik an­da nei­le hää­li val­la ko­du­le­hel.
Kok­ku on üles sea­tud 30 kan­di­daa­ti, suu­re osa esi­ta­s rahvas, mõ­ned li­sas val­la­va­lit­sus.
„On vah­va, et ini­me­sed mär­ka­vad en­da üm­ber te­gi­jaid ning on aga­rad üks­teist tun­nus­ta­ma. Need, ke­da esi­ta­ti, on saat­nud kor­da suu­ri as­ju. No­mi­nen­ti­de hul­gas on ka neid, ke­da esi­ta­ti roh­kem kui üks kord,“ rää­kis val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug.

Tiit­li­le Ani­ja val­la aas­ta et­te­võt­ja te­gu 2016 kan­di­dee­ri­vad Keh­ra pui­du­fir­ma OÜ Nar­vo, ko­ha­lik tor­di­meis­ter Ka­ti Köök ehk FIE Kat­rin Roo­me­re ja Ala­ve­re li­ha­töös­tus OÜ A-Vorst, aas­ta va­ba­ühen­du­se tiit­li­le MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed, Hel­ve Vaar­man­ni eest­võt­tel te­gut­sev Ani­ja Aia­ring, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ja MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja, aas­ta va­ba­taht­li­ku tiit­li­le ka­he­le lap­se­le asen­dus­ko­du pak­ku­nud Kät­lin ja Jaan Takk Ala­ve­rest, Ala­ve­re las­teaia sa­ge abi­li­ne Ja­nec Pär­na ning maad­lus­klu­bi töös­se pa­nus­ta­nud Jaa­na Han­nus, tiit­li­le aas­ta sä­de Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la­va­nem An­ne­li Verp­son, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Ani­ja Lü­li­ti üks al­ga­ta­ja­test Kai­sa Tam­ki­vi ning Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Pil­le Kul­la. 

Terviktekst ilmus ajalehes Sõnumitooja 25. jaanuaril 2017.